UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển công ty địa chính hà nội thành công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên địa chính hà nội

_____________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001 và Nghị định số 145/2005/NĐ-CP của Chính phủ về bổ sung sửa đổi một số Điều của Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành công ty TNHH một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 25/4/2006 của UBND Thành phố về việc cho phép Công ty Địa chính Hà Nội thuộc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội triển khai chuyển đổi thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố và Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Công ty Địa chính Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Địa chính Hà Nội;

* Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Địa chính Hà Nội;

* Tên giao dịch quốc tế. HA NOI CADATRAL SURVEY COMPANY LIMITED

* Tên viết tắt: HCSC;

* Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Số 9B, đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

* Điện thoại: (84-4) 7.735.170- 7.722.976;

* FAX: (84-4) 7.722.976;

* Email: [email protected]

Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Địa chính Hà Nội là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND thành phố Hà Nội; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản ở trong nước và ở ngoài nước theo quy định của Pháp luật, hoạt động theo Luật doanh nghiệp Luật doanh nghiệp nhà nước và Điều lệ của Công ty được UBND Thành phố phê chuẩn.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Địa chính Hà Nội kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ pháp lý đối với phần vốn, tài sản, nhân lực lao động, đất đai, hồ sơ, tài liệu và các vấn đề khác có liên quan của Công ty Địa chính Hà Nội trước khi chuyển sang hoạt động theo mô hình mới.

Điều 2. Chủ sở hữu công ty và vốn điều lệ:

2.1. Chủ sở hữu công ty:

Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, địa chỉ số 79, phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội là đại diện Chủ sở hữu của công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Địa chính Hà Nội.

2.2. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm chuyển đổi là: 7.784.001.564 đồng (Bảy tỷ bảy trăm tám mươi tư triệu một nghìn năm trăm sáu mươi tư đồng Việt Nam).

Điều 3. Ngành nghề kinh doanh

3.1. Đo đạc lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, xác định mốc giới giao đất và các dịch vụ đo đạc chuyên ngành khác như: đo độ cao, định vị công trình, đo đạc phục vụ quy hoạch đô thị, quan trắc lún...

3.2. Tư vấn, thiết kế lập quy hoạch mặt bằng, thiết kế xây dựng hạ tầng kỹ thuật công trình, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Tư vấn về địa chính, làm các dịch vụ có liên quan tới nhà, đất trong công tác địa chính, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất;

3.3. Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà và đô thị: các công trình giao thông, công trình xây dựng dân dụng, dịch vụ cho thuê Văn phòng làm việc, bãi đỗ xe ...;

3.4. Thu thập tài liệu, cập nhật bản đồ và cung cấp các tư liệu chuyên ngành phục vụ nhu cầu kinh tế xã hội;

3.5. Điều tra phân tích đất, đánh giá tiềm năng đất, lập bản đồ đất phục vụ nhu cầu quản lý và sử dụng đất đai của Thành phố;

3.6. Liên doanh liên kết với các pháp nhân kinh tế trong và ngoài nước liên quan đến công tác địa chính, tạo quỹ đất Phục vụ các dự án phát triển đô thị của Thành phố;

3.7. Khoan khảo sát địa chất công trình phục vụ xây dựng công trình;

3.8. Kinh doanh bất động sản;

3.9. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật, thi nâng bậc công nhân trong Công ty;

3.10. Kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc thiết bị, vật tư chuyên ngành về trắc địa, bản đồ, địa chất, khí tượng thuỷ văn, xây dựng công trình dân dụng.

Điều 4. Tổ chức bộ máy của công ty gồm có:

a. Chủ tịch công ty;

b. Tổng giám đốc công ty;

c. Các Phó Tổng Giám đốc;

d. Kế toán trưởng;

đ. Các phòng nghiệp vụ;

e. Các đơn vị trực thuộc công ty.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trong bộ máy quản lý, điều hành của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Địa chính Hà Nội thực hiện theo thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố về công tác cán bộ.

Điều 5.

- Giao Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan chỉ đạo công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Địa chính Hà Nội hoàn chỉnh Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính, đề xuất phương án kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của công ty trình UBND thành phố Hà Nội phê chuẩn trước ngày 01/7/2006.

- Công ty Địa chính Hà Nội chính thức hoạt động theo pháp nhân mới là công ty TNHH Nhà nước một thành viên Địa chính Hà Nội, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư Lao động thương binh và Xã hội, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Giám đốc Công ty Địa chính Hà Nội, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Địa chính Hà Nội thi hành quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Thế Quang