HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*****

Số: 110-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCGIẢI THỂ XÃ CAO MINH THUỘC HUYỆN CÁT HẢI, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến phápnăm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việc giảithể xã Cao Minh thuộc huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Đất của xã Cao Minh giao cho xã HòaQuang cùng huyện quản lý. Dân của xã Cao Minh chuyển về trực thuộc thị trấn CátBà cùng huyện quản lý.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thànhphố Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.M. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA
HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân