HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 110-HĐBT

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 1984

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 110-HĐBT NGÀY 24-8-1984 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN ÁI NGHĨA THUỘC HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981.
Căn cứ Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 về việc uỷ nhiệm cho Phủ thủ tướng phê chuẩn phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Giải thể xã Đại Phước và cắt một phần đất, dân số của các xã Đại Hiệp, Đại An, Đại Hoà, Đại Nghĩa với tổng diện tích tự nhiên là 518 hécta để thành lập thị trấn ái Nghĩa thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Thị trấn Ái Nghĩa gồm có 3 khu I, II, III của xã Đại Phước cũ và toàn bộ thôn Nghĩa Trung; một phần lớn thôn Hoà Đông (đội sản xuất số 1, số 2 hợp tác xã nông nghiệp 1) thuộc xã Đại Nghĩa; một phần thôn 6 (đội sản xuất số 6 hợp tác xã nông nghiệp 2) và một phần thôn 7 (1/2 đội sản xuất số 10 hợp tác xã nông nghiệp 2) thuộc xã Đại An; xóm Gò Mùn thuộc thôn Hoán Mỹ, xã Đại Hoà (đội sản xuất số 1 và số 4 hợp tác xã nông nghiệp 1 Đại Hoà); xóm Mít thuộc thôn Phú Trung, xã Đại Hiệp (đội sản xuất số 1 hợp tác xã nông nghiệp 1 Đại Hiệp).

Địa giới thị trấn Ái Nghĩa ở phía đông giáp xã Đại Hoà, phía Tây giáp xã Đại Nghĩa, phía nam giáp xã Đại An, phía bắc giáp xã Đại Hiệp.

Điều 2. - Quyết định này thay thế tiết a, điểm 2, Điều 1 Quyết định số 40-HĐBT ngày 14-3-1984 của Hội đồng Bộ trưởng về việc phân vạch địa giới một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Điều 3. - Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)