UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1101/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ ĐẤU GIÁVIÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-BTP ngày 10/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hànhĐề án Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 -2015, định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tại Tờ trình số 453/TTr-STP ngày 28/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giáviên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnhVĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các sở, banngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triểnkhai thực hiện kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính, Kếhoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thi hành ándân sự, thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngàyký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC ĐỘI NGŨĐẤU GIÁ VIÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHVĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-BTP ngày 10/5/2013 của Bộ Tư pháp banhành Đề án Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn2013 - 2015, định hướng đến năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạchtriển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Xây dựng, phát triển đội ngũ đấugiá viên đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, thành thạo về kỹ nănghành nghề đấu giá, am hiểu pháp luật và có đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầuphát triển nghề đấu giá trong thời gian tới, góp phần tạo sự ổn định và pháttriển kinh tế - xã hội. Phấn đấu đến năm 2015 có ít nhất 18 đấu giá viên, địnhhướng đến năm 2020 có khoảng 25 đấu giá viên hành nghề trong các tổ chức bánđấu giá chuyên nghiệp.

Đề xuất hoàn thiện thể chế pháp lývề bán đấu giá tài sản; tăng cường quản lý nghề nghiệp, đổi mới quản lý nhànước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản.

Nâng cao nhận thức của các cá nhâncó liên quan về vị trí, vai trò của nghề đấu giá và đấu giá viên.

2. Yêu cầu:

Xây dựng và phát triển kế hoạchnâng cao năng lực đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xuất phát từ thực trạng đội ngũ đấu giáviên và yêu cầu về cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản của các cá nhân, tổchức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Củng cố, kiện toàn và phát triểncác tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp nhằm cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sảncó chất lượng và hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Giai đoạn 2014 - 2015:

a) Hoàn thiện thể chế pháp lý, tạođiều kiện cho sự phát triển của đội ngũ đấu giá viên.

Rà soát, đánh giá hệ thống phápluật hiện hành về bán đấu giá tài sản, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luậtvề bán đấu giá tài sản theo hướng nâng cao tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề củađấu giá viên, đổi mới công tác quản lý nghề đấu giá.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tưpháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Kếhoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, CụcThi hành án dân sự và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: QuýIII-IV/2014.

b) Ràsoát, củng cố đội ngũ đấu giá viên, phát triển hợp lý đội ngũ đấu giá viên; đổimới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũđấu giá viên.

- Thốngkê, rà soát, phân loại đội ngũ đấu giá viên, đánh giá nguồn nhân lực đấu giá.Xử lý thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP Tổ chức khảo sát, điều tra toàn bộ đội ngũ đấu giá viên, các tổchức bán đấu giá chuyên nghiệp trên phạm vi tỉnh để thống kê, đánh giá chínhxác về số lượng, chất lượng, nhu cầu đào tạo, dự báo nhu cầu về bán đấu giátrong thời gian tới, tham mưu cho UBND tỉnh có chính sách phù hợp, nhằm pháttriển đội ngũ đấu giá viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng nhucầu về bán đấu giá tài sản.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tưpháp (Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh).

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Kếhoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

+ Thời gian thực hiện: Năm2014.

- Tổ chức các lớp tập huấn kiếnthức pháp lý, đạo đức nghề nghiệpvà kỹ năng cần thiết trong hoạt động bán đấu giá tài sản cho đấu giá viên chưaqua lớp đào tạo nghề đấu giá; các lớp tập huấn theo chuyênđề pháp luật liên quan đến bán đấu giá (quyền sử dụng đất, tài sản thi hành ánvà một số loại tài sản khác).

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: SởTư pháp.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: SởNội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các tổchức bán đấu giá chuyên nghiệp.

+ Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Tổ chứcbồi dưỡng kỹ năng quản lý, nghiệp vụ tài chính, pháp luật về bán đấu giá chocán bộ của Sở Tư pháp làm công tác quản lý về bán đấu giá tài sản và cán bộ cácsở, ban ngành liên quan.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tưpháp.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: SởNội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các tổchức bán đấu giá chuyên nghiệp.

+ Thờigian thực hiện: Hàng năm.

c) Tăngcường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật của đấugiá viên.

- Tăng cường kiểm tra định kỳ hàngnăm hoặc đột xuất về tổ chức, hoạt động của các tổ chức bán đấu giá, kiểm traviệc hành nghề của đội ngũ đấu giá viên tại các tổ chức bán đấu giá chuyênnghiệp, Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tưpháp.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Kếhoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBNDcác huyện, thị xã, thành phố.

+ Thờigian thực hiện: Hàng năm.

- Tăng cường thanh tra về tổ chức,hoạt động của tổ chức bán đấu giá, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật của độingũ đấu giá viên.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tưpháp.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: Thanhtra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Thờigian thực hiện: Hàng năm.

d) Nâng cao nhận thức của các tổchức, cá nhân có liên quan về vị trí, vai trò của nghề đấu giá và đấu giá viên:

- Phốihợp với cơ quan thông tin truyền thông tổ chức các chương trình tuyên truyền,phổ biến các quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản, hỏi đáp nghiệp vụ, tìnhhuống vụ việc về bán đấu giá tài sản.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tưpháp.

+ Đơn vị phối hợp thực hiện: SởThông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Long, ĐàiPhát thanh và Truyền hình Vĩnh Long.

+ Thời gianthực hiện: Hàng năm.

2. Giai đoạn 2016 - 2020:

a) Triểnkhai Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Đấugiá tài sản (nếu có).

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tưpháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Kếhoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBNDcác huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016- 2020.

b) Tiếptục phát triển đội ngũ đấu giá viên trung bình từ 02đến 05 đấu giá viên/tổ chức bán đấu giá.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tưpháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Kếhoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các tổ chức bán đấugiá chuyên nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016- 2020.

c) Xây dựngĐề án chuyển đổi Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh sang mô hình doanhnghiệp.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: SởTư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: SởKế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016- 2018.

d) Thu hút người có năng lực,trình độ tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản tại địa phương, phát triển hợplý đội ngũ đấu giá viên trung bình từ 05 đến 10 đấu giá viên.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: SởTư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: SởKế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các tổ chức bánđấu giá chuyên nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016- 2020.

e) Thànhlập Hội đấu giá của tỉnh (khi có văn bản hướng dẫn).

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tưpháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: SởNội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các tổchức bán đấu giá chuyên nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017- 2018.

f) Tăngcường công tác quản lý nhà nước, phát huy vai trò tự quản của tổ chức Hội đấugiá tài sản.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tưpháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: SởNội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các tổ chức bán đấugiá chuyên nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017- 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Tư pháp:

a) Sở Tư pháp là cơ quan đầumối giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-BTP ngày10/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Đề án “Phát triển và tăng cườngnăng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020”.

b) Chủ trì,phối hợp với các sở, ban ngành và các tổ chức có liên quan thực hiện các nhiệmvụ quy định tại Mục 2 của Kế hoạch này.

c) Chủ trì việc kiểm tra, theodõi, đôn đốc đánh giá kết quả thực hiện; đề xuất biện pháp, kiến nghị Bộ Tưpháp và UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trìnhtriển khai kế hoạch.

d) Định kỳ báo cáo Bộ Tư phápvà UBND tỉnh theo đúng quy định.

2. Sở Kếhoạch và Đầu tư:

a) Phối hợp với Sở Tư pháp ràsoát các doanh nghiệp, chi nhánh bán đấu giá tài sản và đội ngũ đấu giá viênhiện có.

b) Phốihợp với cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung khác trong kế hoạch.

3. SởNội vụ:

Phối hợpvới Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch chi tiết, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡngnghiệp vụ đấu giá viên, hướng dẫn thành lập Hội đấu giá của tỉnh.

4. Sở Tài chính:

a) Phối hợp với Sở Tư pháp xâydựng dự toán kinh phí đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quy định tạiMục 2 Kế hoạch này.

b) Tham mưu UBND tỉnh ban hànhcác chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp theo lộtrình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

5. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản và cáctổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp:

a) Thực hiện quản lý trực tiếp,chặtchẽđội ngũ đấu giá viên; tạo điều kiện cho đội ngũ đấu giá viên trong quá trìnhhoạt động nghề nghiệp, cử đấu giá viên tham gia đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụthường xuyên góp phần phát triển đội ngũ đấu giá viên chuyên nghiệp.

b) Phối hợp với các cơ quan, tổchức có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

6. Trách nhiệm của sở, banngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Trong phạm vi nhiệm vụ được giao,phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc thực hiện Kế hoạch này.

IV. KINHPHÍ THỰC HIỆN:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ ngân sách nhà nước và sự đóng góp, hỗ trợcủa các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức xã hội- nghề nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác.

Quá trình thực hiện gặp khókhăn vướng mắc, các sở, ban ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thànhphố phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) nắm chỉ đạo./.