THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc kinh phí để trả tiền lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách

đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

_____________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Theo đề nghị của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tại Công văn số 1847/TLĐ ngày 07 tháng 11 năm 2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bổ sung 13.584 triệu đồng (mười ba tỷ, năm trăm tám mươi tư triệu đồng) cho Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2002, để chi trả tiền lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh theo đề nghị của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tại Công văn 1847/TLĐ.

Điều 2. Bộ tài chính chủ trì phối hợp với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ nghiên cứu, ban hành cơ chế quản lý và biện pháp, chế tài nhằm thu đủ 2% kinh phí công đoàn theo quy định, để đảm bảo đủ nguồn kinh phí trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách, kể cả số cán bộ công đoàn đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Cơ chế này thực hiện từ năm ngân sách nhà nước 2003.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng

(Đã ký)

Phan Văn Khải