ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1102/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 16 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀNBAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS TỈNH BẮC GIANG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Công văn số 971/YTDP /AIDS ngày 04/02/2005của Bộ Y tế về việc thành lập Ban chỉ đạo và Ban quản lý dự án Phòng, chốngHIV/AIDS ở Việt Nam do Ngân hàng Thế giới viện trợ;

Căn cứ Công văn số 718/DP /AIDS-HIV/AIDS, ngày29/4/2005 của Cục Y tế Dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS - Bộ Y tế về việc Bổnhiệm và tuyển dụng cán bộ Ban quản lý dự án "Phòng chống HIV/AIDS tạiViệt Nam" do Ngân hàng thế giới tài trợ;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án phòng, chốngHIV/AIDS tỉnh Bắc Giang tại Tờ trình số 186/TTr-BQLDA ngày 01/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kiện toàn Ban quản lý dự án phòng,chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Giang, gồm các ông, bà có tên sau (Có danh sách kèmtheo).

Điều 2. Ban quản lý dự án có trách nhiệmgiúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt dự án phòng, chống HIV/AIDS trên địabàn tỉnh do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòngUBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế và các cá nhân có têntại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ LĐVP, TKCT, TH;
+ Lưu: VX(2), VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

DANH SÁCH

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁNPHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TỈNH BẮC GIANG DO NGÂN HÀNG THẾ GIỚI VÀ DFID TÀI TRỢ
(Kèm theo Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức vụ/vị trí dự án

1

Ông Ong Thế Viên

Giám đốc Sở Y tế

Giám đốc BQL dự án

2

Bà Trần Thị Phương Lan

Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh

Phó Giám đốc BQL dự án

3

Ông Vũ Văn Xuân

Cán bộ Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh

Hỗ trợ chăm sóc, điều trị, hỗ trợ giám sát, theo dõi, đánh giá

4

Bà Tạ Thị Khánh

Kế toán Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh

Phụ trách kế toán dự án

5

Bà Phạm Thị Trang

Cán bộ Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh

Hỗ trợ can thiệp giảm tác hại và truyền thông thay đổi hành vi

6

Ông Hà Sỹ Tuấn

Cán bộ Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh

Thủ quỹ kiêm nhiệm

7

Ông Trần Song Lâm

Điều phối viên dự án

8

Bà Đoàn Thị Minh Tâm

Kế toán viên dự án

9

Ông Dương Văn Vịnh

Cán bộ dự án

10

Ông Vương Kỳ Hùng

Cán bộ giám sát, theo dõi, đánh giá chương trình, mua sắm đấu thầu