BỘ TÀI CHÍNH
Số: 1103-TC/HCSN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh lãi suất cho vay từ

quỹ quốc gia về giải quyết việc làm theo các dự án nhỏ

________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Nghị quyết số 120/HĐBT ngày 11/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về chủ trương, phương hướng và biện pháp giải quyết việc làm trong các năm tới;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về quyền hạn trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Sau khi có sự thoả thuận của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Công văn số 3899/LĐTBXH-VL ngày 19/11/1996) và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 6065 BKH/LĐVX ngày 19/11/1996).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Từ ngày 01/01/1997, lãi suất cho vay từ Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm theo các dự án nhỏ được quy định như sau:

- Các dự án được duyệt vay vốn với thời hạn khác nhau đều áp dụng chung một tỷ lệ lãi suất là 0,6 %/tháng. Riêng lãi suất cho vay đối với dự án của các cơ sở sản xuất kinh doanh của thương bệnh binh và người tàn tật (kể cả dự án của hội người mù) là 0,4%/tháng.

- Tiền lãi trả 1 lần cả gốc và lãi khi hết hạn vay. Lãi vay được tính trên vốn và thời hạn vay thực tế, không nhập lãi vào vốn vay.

- Lãi suất nợ quá hạn được quy định bằng 200% mức lãi suất cơ bản trên.

Điều 2.- Các mức lãi suất quy định nói trên áp dụng thống nhất trong cả nước và trực tiếp đến đối tượng vay vốn. Nghiêm cấm việc tính thêm vào lãi suất bất cứ khoản thu nào khác khi cho vay và thu nợ.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1997, các quy định về lãi suất cho vay trước đây trái với Quyết định này hết hiệu lực thi hành.

Các khoản cho vay trước ngày 01/01/1997 áp dụng theo lãi suất quy định tại Thông tư số 03/TT-LB ngày 03/02/1996 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư, số dư nợ vay từ ngày 01/01/1997 trở đi được áp dụng theo lãi suất tại Quyết định này.

Kho bạc Nhà nước Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Lê Thị Băng Tâm