BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1104/QĐ-BNN-PC

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHSỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BAN HÀNH MỚI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT PHÙ HỢP VỚI LUẬT CHẤTLƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA, LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ CÁC LUẬTCHUYÊN NGÀNH CÓ LIÊN QUAN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁTTRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ kết quả rà soát văn bản quy phạm phápluật quản lý vật tư nông nghiệp đối chiếu với quy định của Luật Chất lượng sảnphẩm hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Thủy sản, Pháp lệnhGiống vật nuôi, Pháp lệnh Giống cây trồng và Pháp lệnh Thú y;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủtrưởng các đơn vị thuộc Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kếhoạch sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quyđịnh của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹthuật và các Luật chuyên ngành có liên quan thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng VụPháp chế, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môitrường,Tổng Cục trưởng Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy sản, Cục trưởng Cục: Chănnuôi, Thú y, Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Chế biến nông lâm sản và Nghề muối,Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản và Thủ trưởng các đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

KẾ HOẠCH

BAN HÀNH KẾ HOẠCHSỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BAN HÀNH MỚI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT PHÙ HỢP VỚI LUẬT CHẤTLƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA, LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ CÁC LUẬTCHUYÊN NGÀNH CÓ LIÊN QUAN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁTTRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1104/QĐ-BNN-PC ngày 21 tháng 5 năm 2014 củaBộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì

Thời gian dự kiến trình

I.

Dự án Luật, Pháp lệnh

1

Dự án Luật Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

trình Quốc hội vào năm 2016.

2

Dự án Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Giống vật nuôi

Cục Chăn nuôi

trình Quốc hội Khóa 14

3

Dự án Luật Thú y năm 2004

Cục Thú y

Trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10/2014

4

Dự án Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Giống cây trồng

Cục Trng trọt

trình Quốc hội Khóa 14

II

Văn bản cấp Chính phủ

1

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của CP về quản lý thức ăn chăn nuôi

Cục Chăn nuôi

trình Chính phủ tháng 6/2014

2

Nghị định thay thế Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y

Cục Thú y

Nghị định thay thế Nghị định 33 sẽ được xây dựng sau khi Luật Thú y được Quốc hội thông qua

III

Thông tư quản lý nhà nước

1

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 66/2011/TT-BNN ngày 10/10/2011 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 08/2010/NĐ-CP

Cục Chăn nuôi

(theo Kế hoạch XDVB năm 2014 của Bộ)

2

Ban hành Thông tư quy định về khảo nghiệm chung đối với giống vật nuôi mới.

Cục Chăn nuôi

Tháng 12/2014

3

Xây dựng Thông tư ban hành Danh mục các giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh, thay thế Quyết định số 67/2005/QĐ-BNN ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh

Cục Chăn nuôi

Tháng 12/2014

4

Xây dựng Thông tư về quản lý giống vật nuôi (bao gồm tất cả các loại đực giống phải quản lý, không chỉ 04 loài như hiện nay và thay thế cho 04 văn bản về bò, trâu, lợn, dê đực giống) và khai thác, sử dụng trứng giống, ấu trùng

Cục Chăn nuôi

(theo Kế hoạch XDVB năm 2014 của Bộ).

5

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 43/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành quy định về trao đổi nguồn gen quý hiếm

Cục Chăn nuôi

Tháng 5/2015

6

Sửa đổi Thông tư số 88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hànghóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Cục chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối

Tháng 9/2014 (Theo kế hoạch XDVB năm 2014 của Bộ)

7

Sửa đổiThông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và thủ tục công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

12/2014

8

Thông tư thay thế Thông tư 37/2009/TT-BNNPTNT Thông tư 38/2009/TT-BNNPTNT và Thông tư 06/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

Tháng 6/2014 (theo Kế hoạch XDVB năm 2014 của Bộ)

9

Thông tư thay thế Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/01/2013, Quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật và Thông tư số 77/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/02/2009 quy định về Kiểm tra Nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật

Cục Bảo vệ thực vật

Tháng 9/2014 (theo Kế hoạch XDVB năm 2014 của Bộ)

10

Thông tư hướng dẫn Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón

Cục Trng trọt

Tháng 4/2014 (theo Kế hoạch XDVB năm 2014 của Bộ)

11

Thông tư thay thế Thông tư số 14/TT- BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Tháng 3/2014 (theo Kế hoạch XDVB năm 2014 của Bộ)

12

Thông tư thay thế Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT và Thông tư 05/2013/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Tháng 8/2014 (theo Kế hoạch XDVB năm 2014 của Bộ)

13

Xây dựng Thông tư quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

Tng cục Lâm nghiệp

2015