UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1105/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 27 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ NGOẠI VỤ TỈNHYÊN BÁI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chínhphủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BNG-BNV ngày27/5/2009 của liên Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồngnhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 362/TTr-SNV ngày21/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái kể từ ngày 01/9/2013.

Điều 2. Vị trí, chức năng

1. Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhândân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lýnhà nước về công tác ngoại vụ; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nướcđược giao và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của phápluật và phân cấp, uỷ quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Ngoại vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tàikhoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủyban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra vềchuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.

3. Trụ sở của Sở Ngoại vụ đặt tại thành phố Yên Bái, tỉnhYên Bái.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường