BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1106/QĐ-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀUCHỈNH ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 2040/QĐ-BNN-ĐMDN NGÀY 27/8/2012 CỦA BỘ VỀ VIỆC PHÊDUYỆT PHƯƠNG ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Trên cơ sở Quyết định số2040/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 27/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn v/v Phê duyệt Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Chè Việt Nam;

Xét đề nghị của Hội đồng thànhviên Tổng công ty Chè Việt Nam tại công văn số 69/CVN-TTr ngày 21/02/2013 vàgiải trình bổ sung tại công văn số 178/CVN-HĐTV ngày 03/5/2013 về việc xin điềuchỉnh tiến độ thoái vốn đầu tư ngoài ngành;

Theo đề nghị của Vụ trưởng -Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh thời gianthực hiện thoái vốn nhà nước "Dự án xây dựng công trình 225 Nam Kỳ KhởiNghĩa" tại điểm 2.2, khoản 2, Điều 1 Quyết định số 2040/QĐ-BNN-ĐMDN ngày27/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT v/v Phê duyệt Phương án Tái cơcấu Tổng công ty Chè Việt Nam, như sau: Tổng công ty hoàn thành việc thoái vốnnhà nước "Dự án xây dựng công trình 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa" trong năm2013 theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng -Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Thủ trưởng các đơnvị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty ChèViệt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Kiểm soát viên (để giám sát);
- Lưu: VT, ĐMDN (12b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn