quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 1107/QĐ-TTG
NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2002 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT
DỰ ÁN VIE/01/024 - "HỖ TRỢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
GIAI ĐOẠN 2001-2010" DO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA
LIÊN HỢP QUỐC (UNDP) TÀI TRỢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chếquản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Theo đề nghị của Bộtrưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 5811 BKH/KTDN ngày 11 tháng 9 năm2002.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án VIE/01/024 -"Hỗ trợ thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn2001-2010" do chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ với nộidung chính của dự án như sau:

- Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ

- Cơ quan thực hiện: Bộ Nội vụ

- Cơ quan đồng thực hiện: Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Vănphòng Chính phủ

- Thời gian thực hiện: 04 năm

Tổng kinh phí của dự án: 5.500.000 USD, trong đó:

UNDP tài trợ: 3.000.000 USD

Các nguồn đồng tài trợ khác: 2.500.000 USD

Thiết bị: 01 xe ôtô Land Cruiser và 01 xe ôtô Minibus 15 chỗngồi (nhập khẩu)

Vốn đối ứng của Chính phủ: 600.000 USD

- Mục tiêu và kết quả cơ bản của dự án:

+ Hỗ trợ tăng cường năng lực của Bộ Nội vụ và các Bộ, cơquan liên quan để kiểm tra, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thểCải cách hành chính (CCHC),

+ Hỗ trợ triển khai để các nội dung và mục tiêu của Chươngtrình tổng thể CCHC được tuyên truyền phổ biến, trở thành nhận thức chung củatoàn xã hội,

+ Bảy chương trình hành động CCHC được xây dựng với lộ trìnhvà kế hoạch hành động đầy đủ với các mốc đánh giá, chỉ số thành công, tráchnhiệm thực hiện và giải trình rõ ràng,

+ Hướng dẫn, theo dõi và hỗ trợ có hiệu quả công tác lập kếhoạch CCHC của các Bộ và địa phương,

+ Phổ biến, tuyên truyền và nhân rộng các mô hình CCHC thíđiểm thành công ở các Bộ, ngành, địa phương thông qua Quỹ hỗ trợ CCHC(Facilities),

+ Tăng cường quan hệ đối tác và thu hút tài trợ quốc tế nhằmthực hiện có hiệu quả mục tiêu Chương trình CCHC.

Điều 2. Vốn đối ứng cho dự án được bốtrí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Nội vụ và các cơ quan đồng thựchiện, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Uỷ quyền cho lãnh đạo Bộ Nội vụký và chủ trì triển khai thực hiện dự án trên theo đúng các quy định hiện hành.Trong quá trình triển khai dự án, Bộ Nội vụ xác định rõ phần việc và kinh phítài trợ của các cơ quan liên quan (Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Văn phòng Chínhphủ) tham gia dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kểtừ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.