UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1108/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHMỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢIQUYẾT CỦA UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của cácNghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hànhchính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-BTTTT ngày15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tụchành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩmquyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày05/5/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tụchành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàntỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin vàTruyền thông và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngbố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vựcXuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (códanh mục, nội dung kèm theo).

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyềnthông, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC XUẤT BẢN, INVÀ PHÁT HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊABÀN TỈNH LẠNG SƠN

(Kèmtheo Quyết định số: 1108 /QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch Ủy banNhân dân tỉnh Lạng Sơn)

PhầnI

DANHMỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên TTHC

A. Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành

01

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

02

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

PhầnII

NỘIDUNG CỤ THỂ CỦA TTHC MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH THUỘC THUỘCTHẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

A. Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành

01. Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

a) Trình tự thực hiện:

Cơ sở dịch vụ photocopy phảithực hiện khai báo hoạt động với Ủy ban nhân dân cấp huyện chậm nhất 10 ngàytrước khi hoạt động.

Trong thời hạn 05 ngày, kể từngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có trách nhiệmcập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND các huyện, thành phố hoặc thông qua hệthống bưu chính.

c) Thành phần, số lượng hồsơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai hoạt động cơ sở dịchvụ photocopy.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủtục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh: UBND các huyện, thành phố

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyềnđược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện,thành phố.

- Cơquan trực tiếp thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Không.

g) Kết quả thực hiện thủ tụchành chính:

h) Phí, Lệ phí : Chưa quy định

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (Mẫu số 16, Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Mẫu16

(Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 củaBộ Thông tin và Truyền thông)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

.....................,ngày....... tháng........ năm..........

TỜ KHAI HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY

Kínhgửi: Ủy ban Nhân dân (cấp huyện)…………………….(1)

1. Tên cơ sở dịch vụ photocopy:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:.......................................... …..Fax:.........................…..Email:……..…

2. Họ tên người đứng đầucơ sở dịch vụ photocopy :…………...………………… (2)

- Địa chỉ nơi cưtrú:………………………………………………………………

- Điệnthoại:………………………………………………………………………

- Chứng minh nhân dân số:…………………..ngày…..tháng…..năm……….…nơi cấp:…………………………………………………………………...………

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh số……………. ngày…… tháng ….. năm ……………… nơi cấp ……………………………………………………….………...

4. Tên tổ chức, cá nhân chủ sởhữu cơ sở dịch vụ photocopy:

5. Danh mục thiết bị:

Số TT

Tên (3)
máy móc, thiết bị

Nước
sản xuất, năm sản xuất

Hãng
sản xuất

Model và Số sê-ri của máy

Số lượng

Ghi chú

6. Cơ sở dịch vụ photocopy cam kết tính chínhxác nội dung khai trên đây và chấp hành đúng các quy định pháp luật về hoạtđộng của dịch vụ photocopy.

Tờ khai này được lập thành 02 (hai) bản giốngnhau, 01 bản gửi cho ủy ban nhân dân cấp huyện để cập nhật vào hồ sơ, dữ liệuquản lý, 01 bản cơ sở dịch vụ photocopy lưu giữ./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

--------------------------------

Chú thích:

(1) Ủy ban nhân dân huyện, quận,thị xã

(2) Người đại diện theo pháp luật

(3) Máy photocopy phải ghi rõ làmàu hay đen trắng hoặc đa chức năng (copy-scan-in-fax).

02. Thay đổi thông tin khai báo hoạt độngcơ sở dịch vụ photocopy

a) Trình tự thực hiện:

Cơ sở dịch vụ photocopy phảigửi tờ khai thay đổi thông tin trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cómột trong các thay đổi về thông tin đã khai báo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trong thời hạn 05 ngày, kể từngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có trách nhiệmcập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND các huyện, thành phố hoặc thông qua hệthống bưu chính.

c) Thành phần, số lượng hồsơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai hoạt động cơ sở dịchvụ photocopy;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủtục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyềnquyết định: UBND các huyện, thành phố

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyềnđược uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng văn hóa và thông tin các huyện, thànhphố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện:Phòng văn hóa và thông tin các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Không.

g) Kết quả thực hiện thủ tụchành chính:

h) Phí, Lệ phí : Chưa quy định

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Tờ khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (Mẫu số 17 – Phụlục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởngBộ Thông tin và Truyền thông)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiệnthủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tụchành chính:

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

Mẫu17- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tinvà Truyền thông.

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

.....................,ngày....... tháng........ năm..........

TỜKHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY

Kínhgửi: Ủy ban Nhân dân (cấp huyện)…………………….(1)

I. NỘI DUNG THÔNG TIN ĐÃ KHAIBÁO

1. Tên cơ sở dịch vụ photocopy:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:.......................................... …..Fax:.........................…..Email:……..…………….

2. Họ tên người đứng đầucơ sở dịch vụ photocopy :…………...………………… (2)

- Địa chỉ nơi cưtrú:………………………………………………………………

- Điện thoại:………………………………………………………………………

- Chứng minh nhân dân số:…………………..ngày…..tháng…..năm……….…nơi cấp:…………………………………………………………………...………

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh số……………. ngày…… tháng ….. năm ……………… nơi cấp ……………………………………………………….………...

4. Tên tổ chức, cá nhân chủ sởhữu cơ sở dịch vụ photocopy:

5. Danh mục thiết bị:

Số TT

Tên (3)
máy móc, thiết bị

Nước
sản xuất, năm sản xuất

Hãng
sản xuất

Số se-ri của máy

Số lượng

Ghi chú

II. NỘI DUNG THÔNG TIN THAY ĐỔI (KHAI BÁO LẠI)

1. Tên cơ sở dịch vụ photocopy:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:.......................................... …..Fax:......................... …..Email:……..……

2. Họ tên người đứng đầu cơ sở dịch vụphotocopy :…………...………………… (2)

- Địa chỉ nơi cư trú:………………………………………………………………

- Điện thoại:………………………………………………………………………

- Chứng minh nhân dân số:…………………..ngày…..tháng…..năm……….…nơi cấp:…………………………………………………………………...………

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số……………. ngày……tháng ….. năm ……………… nơi cấp ……………………………………………………….………...

4. Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở dịch vụphotocopy:

5. Danh mục thiết bị:

Số TT

Tên (3)
máy móc, thiết bị

Nước
sản xuất, năm sản xuất

Hãng
sản xuất

Số se-ri của máy

Số lượng

Ghi chú

6. Cơ sở dịch vụ photocopy cam kết tính chínhxác nội dung khai trên và chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hoạtđộng của cơ sở dịch vụ photocopy.

Tờ khai này được lập thành 02 (hai) bản giốngnhau, 01 bản gửi cho ủy ban nhân dân cấp huyện để cập nhật vào hồ sơ, dữ liệuquản lý, 01 bản cơ sở dịch vụ photocopy lưu giữ./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

--------------------------------

Chú thích:

(1) Ủy ban nhân dân huyện, quận,thị xã

(2) Người đại diện theo pháp luật

(3) Máy photocopy phải ghi rõ là màu hayđen trắng hoặc đa chức năng (copy-scan-in-fax).