UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

 

về việc sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch lở mồm, long móng

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Quyết định số 738/QĐ-TTg ngày 18.5.2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch lở mồm long móng ở gia súc; Thông tư số 44/TT-BTC ngày 24.5.2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch lở mồm long móng ở gia súc;

Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 584/LS /TC-NN&PTNT ngày 24.7.2006,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch lở mồm, long móng trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 30.5.2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh):

1. Sửa đổi Điểm 1, Điều 1, như sau:

Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ chăn nuôi có gia súc phải tiêu huỷ do có biểu hiện triệu trứng bệnh LMLM với mức:

- Đối với trâu, bò, đê, hươi, nai:20.000 đồng/kg hơi.

2. Các khoản hỗ trợ khác được giữ nguyên theo Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 30.5.2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Ðiều 2. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch tạm ứng kinh phí kịp thời phục vụ cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; đồng thời chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định số kinh phí thực chi quyết toán; trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01.5.2006.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục Thú y; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Văn Tuý