BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1109/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ CỦA PHÒNG KIỂM TRA THỰC THICÔNG VỤ THUỘC BAN KIỂM TRA

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 720/QĐ-BHXH ngày 13 tháng 6năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập PhòngKiểm tra thực thi công vụ trực thuộc Ban Kiểm tra;

Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức cán bộ vàTrưởng ban Kiểm tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn củaPhòng Kiểm tra thực thi công vụ

1. Chức năng

Phòng Kiểm tra thực thi công vụ là đơn vị trựcthuộc Ban Kiểm tra có chức năng giúp Trưởng ban tổ chức kiểm tra hoạt động thựcthi công vụ theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối vớicông chức, viên chức trong Ngành.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung kiểmtra thực thi công vụ hàng năm đối với công chức, viên chức trong Ngành báo cáolãnh đạo Ban trình Tổng Giám đốc phê duyệt.

b) Giúp Trưởng ban trongviệc hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nghiệpvụ kiểm tra thực thi công vụ đối với công chức, viên chức do Bảo hiểm xã hộicác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý.

c) Giúp Trưởng ban xây dựng kế hoạch và tham giacác Đoàn kiểm tra theo kế hoạch hàng năm hoặc kiểm tra đột xuất việc thực thicông vụ của công chức, viên chức trong Ngành.

d) Thông qua kiểm tra, giúp Trưởng ban đề xuất biệnpháp phòng ngừa, xử lý kịp thời, nghiêm túc các hành vi nhũng nhiễu, cửa quyền,gây khó khăn phiền hà cho nhân dân, đối tượng tham gia BHXH, BHYT và các hànhvi tiêu cực khác của công chức, viên chức trong Ngành.

đ) Giúp Trưởng ban theo dõi, tổng hợp kết quả kiểmtra, xử lý sau kiểm tra thực thi công vụ trong toàn Ngành và báo cáo theo địnhkỳ.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng ban giao.

f) Quản lý công chức, viên chức vàtài sản theo quy định.

Điều 2. Chế độ trách nhiệm quảnlý và điều hành

1. Phòng do Trưởng phòng quản lý,điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởngban và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng. Giúp Trưởng phòng có cácPhó Trưởng phòng. Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Tổng Giám đốc bổ nhiệm,miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật theo tiêu chuẩn chức danh và quytrình bổ nhiệm, miễn nhiệm của Ngành.

2. Trưởng phòng phân công nhiệmvụ, quy định mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Phòng; đôn đốc, kiểmtra việc thực hiện nhiệm vụ và quy định của công chức, viên chức thuộc Phòng.

3. Trưởng phòng phân công hoặc ủyquyền cho Phó Trưởng phòng giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởngphòng. Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luậtvề nhiệm vụ được giao. Trưởng phòng chịu trách nhiệm về quyết định của PhóTrưởng phòng đối với công việc đã phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

4. Công chức, viên chức của Phòngchịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Trưởng ban và trước pháp luật về nhiệm vụđược giao.

Điều 3. Trách nhiệm của Trưởngphòng

1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ,quyền hạn quy định đối với Phòng.

2. Giúp Trưởng ban phối hợp vớicác đơn vị trong và ngoài Ngành để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạnthuộc lĩnh vực được giao.

3. Tổ chức thực hiện chương trìnhcải cách hành chính và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động củaPhòng.

4. Quyết định các công việc thuộcphạm vi thẩm quyền quản lý của Phòng; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu,hách dịch, cửa quyền và các hiện tượng tiêu cực khác trong Phòng; chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm.

5. Thực hiện quy định của phápluật, của Tổng Giám đốc và của Trưởng ban.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng ban Tổ chức cánbộ, Chánh Văn phòng, Trưởng ban Kiểm tra, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảohiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TGĐ, các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, TCCB (5).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng