QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘTRƯỞNG

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁTTRIỂN NÔNG THÔN

Về việcChuyển Trường Kỹ thuật

nghiệpCao su thành Trưởng Trung học Kỹ thuật nghiệp vụ Cao su.

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNGNGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày01/11/1995 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộmáy củaBỘ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn

Căn cứ văn bản thoả thuận số 1005/TCCB ngày 01-11-2000 của BộGiáo dục và đào tạo về việc thành lập Trường trung học kỹ thuật nghiệpvụ Cao su;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổchức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay chuyển Trường Kỹ thuật nghiệp vụ Cao su thành Trường trung học kỹthuật nghiệp vụ Cao su trực thuộc Tổng công ty Cao su Việt Nam.

Trường trung học kỹ thuậtnghiệp vụ Cao su là đơn vị sự nghiệp đào tạo, có tư cách pháp nhân. có con đấuriêng, kinh phí hoạt động do Nhà nước và Tổng công ty Cao su Việt Nam cấp. Đượcmở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Trụ sở của Trường đặt tại: Thịxã Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước.

Điều 2: Trường có nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1 - Đào tạo bồi dưỡng cán bộtrung học kỹ thuật và kinh tế.

2- Đào tạo, bồi dưỡng nâng caotrình độ và nâng bậc công nhân kỹ thuật.

3- Tham gia nghiên cứu, ứngdụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật liên quan đến nội dung đào tạo của Trường vàchuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào phục vụ sản xuất.

4- Liên kết và hợp tác với cáctổ chức: Cơsở đào tạo, nghiên cứu, sảnxuất kinh doanh trong nước và ngoài nước để kết hợp đào tạo với sản xuất.

5- Quản lý tổ chức, nhân sự vàtài sản của Trường theo phân cấp quản lý của Bộvà qui định chung của Nhà nước.

Điều 3: Ngành nghề đào tạo:

l) Hệ Trung học: Các ngành đào tạo:

- Ngành trồng trọt, mã số 14-01

- Ngành hạch toán kế toán, mãsố 20-04

- Ngành chế biến cao su

- Ngành điện công nghiệp và dândụng 06-03

- Ngành Kinh doanh ở cơ sở sản xuất, mã số 20-01.

Trước mắt Trường trung học kỹthuật nghiệp vụ Cao su đào tạo 3 ngành: ngành trồng trọt, ngành hạch toán kếtoán và ngành chế biến cao su.

Đối với ngành chế biến Cao su,nhà trường được mở đào tạo một khóa thí điểm, sau đó tiến hành tổng kết, đánhgiá và báo cáo BộNông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Bộ Giáo dục và đào tạo xem xét quyết định.

2) Hệ dạy nghề: Giữ nguyên các nghề Trường đang đào tạo.

Tổng công ty Cao su Việt Namtăng cường cơ sở vát chất, cán bộ giáo viên

cho trường để đảm bảo chất lượngđào tạo các ngành nghề mới.

Điều 4: Tổchức của Trường từng bước thựchiện theo đúng điều lệ Trường trung học chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành tại quyết định số 24/2000/QH /BGDĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000.

Các chức vụ lãnh đạo Trường vàtrong Trường được bổ nhiệm căn cứ vào tiêu chuẩn, qui trình và thủ tục do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qui định.

Điều 5: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổchức cán bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty Cao su Việt Nam, Hiệu trưởng Trườngtrung học kỹ thuật nghiệp vụ cao su,Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộchịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.