UBND TỈNH BẮC NINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc ban hành quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với

cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Bắc Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-TT-BNV ngày 05.01.2005 của Bộ Nội vụ huớng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10.8.2005 của Bộ Nội vụ huớng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 84/TTr-SNV ngày 08/9/2006,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Bắc Ninh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quancăn cứ quyết định thi hành./

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Công Ngọ