HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*****

Số: 111-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN TRÀ MY VÀ HUYỆN TAM KỲTHUỘC TỈNH QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến phápnăm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng nam – Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việc điềuchỉnh địa giới một số xã thuộc huyện Trà My và huyện Tam Kỳ thuộc tỉnh QuảngNam – Đà Nẵng như sau:

1. Sáp nhập xã Trà Thượng của huyệnTrà My vào huyện Tam Kỳ

2. Hợp nhất xã Trà Thượng và xã TamSơn thuộc huyện Tam Kỳ thành một xã lấy tên là xã Tam Trà.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnhQuảng Nam – Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.M. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA
HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân