HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 111-HĐBT

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 1982

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 111-HĐBT NGÀY 7 THÁNG 7 NĂM 1982 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH HẬU GIANG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Phân vạch địa giới một số xã của huyện Mỹ Xuyên và huyện Thạnh Trị thuộc tỉnh Hậu Giang như sau:

1. Huyện Mỹ Xuyên:

1. Chia xã Thạnh Quới thành hai xã lấy tên là xã Thạnh Quới và xã Thạnh Hưng.

..............................

..............................

2. Chia xã Thạnh Phú thành hai xã lấy tên là xã Thạnh Phú và xã Thạnh Lợi .

..............................

..............................

3. Chia xã Đại Tâm thành hai xã lấy tên là xã Đại Tâm và xã Đại Trí.

..............................

..............................

4. Chia xã Tham Đôn thành hai xã lấy tên là xã Tham Đôn và xã Tham đôn II.

..............................

..............................

5. Chia xã Tài Văn thành hai xã lấy tên là xã Tài Văn và xã Tài Chương.

.............................

.............................

6. Chia xác Gia Hoà thành hai xã lấy tên là xã Gia Hoà và xã Gia Hoà Đông.

............................

............................

7. Chia xã Viên An thanh ba xã lấy tên là xã Viên An, xã Viên Bình và xã Viên Hoà.

...........................

...........................

8. Chia xã Ngọc Tố thành ba xã lấy tên là xã Ngọc Tố, xã Ngọc Đông và xã Ngọc Anh .

..........................

..........................

9. Chia xã Hoà Tú thành ba xã lấy tên là xã Hoà Tú, xã Hoà Phú và xã Hoà Đức.

........................

........................

10. Chia xã Thạnh Thới An thành 4 xã lấy tên là xã Thạnh Thới An, và xã Thạnh Thới Thuận, xã Thới Hoà và xã Thạnh Thới Bình.

....................... .......................

2. Huyện Thạnh Trị

1. Chia xã Lâm Kiết thành hai xã lấy tên là xã Lâm Kiết và xã Lâm Tân.

........................ ........................

2. Chia xã Thạnh Trị thành hai xã lấy tên là xã Thạnh Trị và xã Thạnh Tân.

....................... .......................

Điều 2.- Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(........) Không in địa giới cụ thể của các phường

Nguyễn Hữu Thụ

(Đã ký)