ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 21 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHDANH MỤC CÁC LĨNH VỰC CẦN THU HÚT NHÂN LỰC VÀ DANH MỤC CÁC CHUYÊN NGÀNH CẦN ĐÀOTẠO SAU ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐNDvà UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quyđịnh một số chính sách thu hút nhân lực và hỗ trợ đào tạo sau đại học đối vớicán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Nghị quyết 130/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về việc sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 96/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của Hộiđồng nhân dân tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy địnhphân cấp công tác quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ công chức, viêc chức trênđịa bàn tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Kết luận số272-KL/BCS ngày 29/12/2014 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tháng 12 năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốcSở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danhmục các lĩnh vực thu hút nhân lực và Danh mục các chuyên ngành cần đào tạo sauđại học trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2015.

(Có biểu tổng hợp số 01, 02 kèm theo)

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính,Thủ trưởng cácđơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 111/QĐ-UBND Danh mục lĩnh vực thu hút nhân lực Danh mục cần đào tạo Hà Giang 2015