THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 111-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BỘ LAOĐỘNG BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ, CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC VÀ CHẾĐỘ ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG LỚP ĐÀO TẠO VÀ BỔ TÚC CÔNG NHÂN KỸ THUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Xét các quy định trong thông tư số 3-TTg của Thủtướng Chính phủ ban hành ngày 11-1-1964 về chế độ đối với cán bộ, công nhân làmcông tác giảng dạy, kèm cặp, hướng dẫn ở các trường lớp đào tạo và bổ túc nghềnghiệp cho công nhân kỹ thuật không còn phù hợp với yêu cầu công tác và xâydựng đội ngũ giáo viên trong tình hình hiện nay;
Theo đề nghị của Bộ Lao động, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. – Nay giao Bộ Lao động với sự thỏathuận của Bộ Tài chính, ban hành kể từ ngày 1 tháng 4 năm 1977 bản quy định tạmthời về chức trách, nhiệm vụ, chế độ công tác và một số chế độ đãi ngộ đối vớigiáo viên giảng dạy, kèm cặp, hướng dẫn tay nghề trong các trường lớp đào tạovà bổ túc nghề nghiệp công nhân kỹ thuật.

Điều 2. – Quá trình thi hành quy định tạmthời nói ở điều 1 trên đây, Bộ Lao động chịu trách nhiệm theo dõi, đúc kết kinhnghiệm và xây dựng thành quy chế giáo viên các trường lớp đào tạo và bổ túc nghềnghiệp công nhân kỹ thuật trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chậm nhất là đầunăm 1980.

Điều 3. – Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 1977 bãibỏ thông tư số 3-TTg ngày 11-1-1964 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. – Bộ Lao động và Bộ Tài chính có tráchnhiệm thi hành quyết định này.

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Duy Trinh