UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 1110-QĐ/TCTN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 1994

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh giá nước máy

__________

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh giá bán lm3 (một mét khối) nước máy do Công ty Cấp nước sản xuất như sau:

1/ Giá bán cho sinh hoạt của các hộ dùng nước lại bể lập thể (từ 25 hộ hoặc 100 người trở lên):

- Tại các khu đã lắp đồng hồ vào bể tập thể: 1000 đ/m3

- Tại các khu vực chưa có đồng hồ mức thu: 1500 đ/người/tháng

2/ Giá bán cho sinh hoạt của: Các hộ gia đình, các cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện, quân đội : 1200 đ/m3

3/ Giá bán cho các doanh nghiệp để sản xuất và tiêu dùng (Nhà nước, tập thể. tư nhân, kể cả các chi nhánh văn phòng đại diện của các công ty tỉnh khác hoạt động trên địa bàn Hải Phòng) không nằm trong mục 4: 1600 đ/m3

4/ Giá bán cho các khách sạn, nhà nghỉ, các liên doanh với nước ngoài, người nước ngoài (sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh), sản xuất bia rượu, kem, nước xuất khẩu, kinh doanh ăn uống, giải khát... 3000đ/m3

Điều 2. Việc xác định khối lượng nước tiêu dùng của các hộ gia đình căn cứ theo khu vực đầu nguồn, cuối nguồn (nơi chưa lắp đặt đồng hồ đo nước) nhưng tối đa không quá 5m3/người/tháng

- Giao cho Công ty Cấp nước tổ chức thực hiện, bằng mọi biện pháp thu đúng thu đủ, chống thất thu, thất thoát.

Điều 3. Trong phương án giá nước: Công ty Cấp nước được trích khấu hao cơ bản 50% và được miễn thuế vốn.

Điều 4. Các Ông, Bà Chánh văn phòng Ủy ban Nnhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông Công chính, Giám đốc Công ty Cấp nước và các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có lực thi hành từ ngày 01/11/1994./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách