ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1113/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 26 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 16/05/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban An toàn giao thôngtỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Công antỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giaothông tỉnh tại Tờ trình số 44/TTr-BATGT ngày 11/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạtđộng của Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Cácông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Giaothông vận tải, các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- VPCP;
-
UBATGTQG;
- TTT, TT. HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, PCT;
- Như Điều 2;
- LĐVP; P.NC
- Lưu : VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

QUY CHẾ

TỔCHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1113/QĐ-UBNDngày 26/6/2013 của Chủtịch UBND tỉnh)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. BanAn toàn giao thông tỉnh Bình Phước được thành lập theo Quyết định của Chủ tịchUBND tỉnh để giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, biệnpháp bảo đảm về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàntỉnh, nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông,góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Điều 2. BanAn toàn giao thông tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban, các Phó Trưởngban gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối văn hóa xã hội, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng Ban Thường trực làGiám đốc Công an tỉnh. Các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh gồm đại diệnlãnh đạo một số Sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang có liên quan. Ban Antoàn giao thông tỉnh hoạt động mang tính chất kiêm nhiệm dưới sự chỉ đạo trựctiếp của Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh. Từng thànhviên Ban An toàn giao thông thực hiện nhiệm vụ được phân công và chịu tráchnhiệm trực tiếp về công việc của mình trước UBND tỉnh và Trưởng Ban An toàngiao thông tỉnh.

Điều 3. BanAn toàn giao thông tỉnh hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có tàikhoản và con dấu riêng. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, mỗithành viên Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng Chương trình, Kế hoạch cụ thểđể thực hiện trong từng giai đoạn cho phù hợp với chỉ đạo của UBND tỉnh, nhằmđạt kết quả cao nhất về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Điều 4. Căncứ vào tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị và vào từng thời điểm cụ thể,Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh có thể đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh raQuyết định thay đổi, bổ sung hoặc kiện toàn lại tổ chccủa Ban An toàn giao thông tỉnh cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tìnhhình mới. Tham mưu cho Ban An toàn giao thông tỉnh là Ban Giúp việc do Thườngtrực Ban An toàn giao thông tỉnh phân công, bố trí và đề xuất Chủ tịch UBNDtỉnh trưng dụng một scán bộ của các ban, ngành có liênquan đkiêm nhiệm những nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của BanAn toàn giao thông tỉnh.

Chương 2.

TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ CỦA TRƯỞNG BAN, CÁC PHÓ BAN VÀTHÀNH VIÊN BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH

Điều 5. TrưởngBan An toàn giao thông tỉnh (Chủ tịch UBND tỉnh) chịu trách nhiệm chung về chỉđạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh; đồng thời,thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Triệu tập và chủ tọa các phiên họpthường kỳ, họp đột xuất của Ban An toàn giao thông tỉnh, đảm bảo nguyên tắc làmviệc theo chế độ tập thể kết hợp với đcao trách nhiệm cánhân của Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh và từng thành viên Ban An toàn giaothông tỉnh.

- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Chínhphủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Tỉnh ủy, Hội đồngnhân dân tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền về tình hình trật tự, antoàn giao thông, tai nạn giao thông; chỉ đạo thực hiện các biện pháp khẩn cấpnhằm bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; hoạtđộng của Ban An toàn giao thông tỉnh và các thành viên theo nhiệm vụ được phâncông;

- Quyết định thay đổi, bổ sung cácthành viên Ban An toàn giao thông tỉnh đúng quy định.

- Phân công nhiệm vụ cho Thường trựcBan An toàn giao thông tỉnh và các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh.

- Quyết định khen thưởng các tổ chức,cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giaothông, đồng thời kỷ luật các tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 6. PhóTrưởng Ban An toàn giao thông tỉnh (Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Khối Vănhóa - Xã hội) có nhiệm vụ:

- Theo dõi, chỉ đạo các ban, ngành,đoàn thể, lực lượng vũ trang và các địa phương trong tỉnh thực hiện tốt côngtác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông trên địabàn tỉnh.

- Thay mặt Trưởng Ban An toàn giaothông tỉnh chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh khiđược ủy quyền.

- Chịu trách nhiệm theo dõi địa bànhuyện Chơn Thành.

Điều 7. PhóTrưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh (Giám đốc Công an tỉnh) cónhiệm vụ:

- Giúp Trưởng Ban trong việc xây dựngcác Chương trình, Kế hoạch công tác dài hạn, Kế hoạch cụ thể hàng năm và từngđợt cao điểm về công tác đảm bảo trật tự an toàn giaothông; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan thành viên và địa phương thực hiện tốtnhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông.

- Chỉ đạo lực lượng Công an tăng cườngcông tác tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm trậttự, an toàn giao thông theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBNDtỉnh. Tăng cường áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm bsungnhằm đạt kết quả cao về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

- Chỉ đạo tăng cường công tác tuyêntruyền về Luật Giao thông đường bộ và các văn bản quy địnhvề trật tự, an toàn giao thông đến nhân dân.

- Chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều traCông an tỉnh phối hp Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhândân tỉnh nhanh chóng đưa ra truy tố, xét xử kịp thời các vụ tai nạn giao thôngđặc biệt nghiêm trọng, chống người thi hành công vụ, đua xe trái phép... đểgiáo dục răn đe.

- Thường xuyên theo dõi tình hình tainạn giao thông nổi lên ở các tuyến đường, địa bàn trong từng thời gian để đềxuất biện pháp chỉ đạo, ngăn chặn và làm giảm tai nạn giao thông kịp thời.

- Tham mưu UBND tỉnh và Ban An toàngiao thông tỉnh định kỳ sơ, tổng kết và tổ chức Hội nghị, các cuộc họp đánh giátình hình về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời đề ra cácbiện pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

- Phối hợp, theo dõi, đề xuất khenthưởng những tập thể, cá nhân làm tốt và đề nghị kỷ luật những tập thể, cá nhânkhông hoàn thành nhiệm vụ.

- Chủ trì thành lập các đoàn công táckiểm tra các hoạt động trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông nhằm phòng,chống các vi phạm tiêu cực của các lực lượng trong thi hành công vụ.

- Phối hp vớiSở Tài chính dự toán, sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theoquy định.

- Duyệt các dự toán kinh phí hoạtđộng của các đơn vị theo sự ủy quyền của Trưởng Ban Antoàn giao thông tỉnh.

- Chịu trách nhiệm theo dõi địa bànthị xã Đồng Xoài.

Điều 8. PhóTrưởng Ban An toàn giao thông tỉnh (Giám đốc Sở Giao thôngvận tải) có nhiệm vụ:

- Theo dõi việc thực hiện các dự ánbằng mọi nguồn vốn do các Ban Quản lý ngành giao thông vận tải và các đơn vịtriển khai trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, đề xuất việc sử dụng quỹ bảo trì đườngbộ.

- Tập trung theo dõi, đôn đốc, chỉđạo việc thi công các công trình hạ tầng giao thông đang thực hiện. Thườngxuyên rà soát để phát hiện, đề xuất khắc phục “điểm đen” về tai nạn giao thôngvà những điểm bất hợp lý trong tổ chức giao thông.

- Phối hợp với Thường trực Ban An toàngiao thông tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch, biện pháp công tác dàihạn, kế hoạch cụ thể hàng năm, kế hoạch từng đợt cao điểm về công tác bảo đảmtrật tự, an toàn giao thông; phối hp với các ngành chứcnăng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong nhân dân.

- Chỉ đạo khảo sát hệ thống cọc tiêu,biển báo hiệu trên các tuyến giao thông để có biện pháp sửa chữa, bổ sung, làmmới phục vụ hướng dẫn giao thông.

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra xử lýviệc vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông, lấn chiếm lòng lề đường trên các tuyến đường trong tỉnh theo đúng quy hoạch đã được cơ quan cóthẩm quyền ban hành và đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường bộ. Phối hợpvới các đơn vị và địa phương có đường thủy nội địa thường xuyên kiểm tra, xử lýcác trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

- Chỉ đạo tăng cường quản lý hoạtđộng vận tải đường bộ, thường xuyên kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệpkinh doanh vận tải.

- Xây dựng các biện pháp nâng caochất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Kiên quyết đình chỉ các cơsđào tạo vi phạm các quy định. Thường xuyên chỉ đạo tổchức tốt công tác kiểm định phương tiện, đảm bảo đúng quy định và chất lượng kiểm định.

- Chịu tráchnhiệm theo dõi địa bàn huyện Bù Đăng.

Điều 9. Giámđốc Sở Tư pháp (thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh) có nhiệm vụ:

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với cáccơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh đóng góp vào các dự thảo bsung, sửa đổi các quy định của pháp luật có liên quan đến bảo đảmtrật tự, an toàn giao thông;

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền,hướng dẫn việc thực hiện các văn bản pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giaothông cho Phòng Tư pháp các huyện, thị xã nắm vững, triển khai đến mọi tầng lớpnhân dân; quan tâm chỉ đạo trợ giúp pháp luật miễn phí về Luật Giao thông đườngbộ cho người nghèo, đng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu,vùng xa.

- Biên tập, hệ thống hóa các văn bảnpháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tham mưu, đề xuất Ban An toàngiao thông tỉnh tập hun pháp luật cho các ngành, các cấp,các lực lượng để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nhằm nâng cao ý thức của mọingười khi tham gia giao thông;

- Chịu trách nhiệm theo dõi địa bànhuyện Bù Đốp.

Điều 10. Giámđốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh)có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo tăng cường công tác tuyêntruyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện pháp luật về trật tự, an toàn giaothông trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và Đài Truyền thanh các huyện, thịxã, các xã, phường, thị trấn. Nghiên cứu việc cải tiến các hình thức tuyêntruyền phù hp với từng đối tượng tham gia giao thông; đưatin kịp thời về chỉ đạo các mặt công tác của Ban An toàn giao thông tỉnh; biểudương gương người tốt, việc tốt đi đôi với phê phán các hành vi cố ý vi phạm,coi thường kỷ cương pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Chịu trách nhiệm theo dõi địa bànhuyện Bù Gia Mập.

Điều 11. Giámđốc Sở Tài chính (thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh) có nhiệm vụ:

- Phối hợp với Thường trực Ban Antoàn giao thông tỉnh lập dự toán, kế hoạch phân bổ kinh phí theo dự toán củacác đơn vị, địa phương và theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, thanh quyết toán việcsử dụng kinh phí của các đơn vị, địa phương chi cho các hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tỉnh.

- Đảm bảo cấp phát kịp thời kinh phíhoạt động cho các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.

- Chịu trách nhiệm theo dõi địa bànhuyện Hớn Quản.

Điều 12. Giámđốc Sở Giáo dục và Đào tạo (thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh) có nhiệm vụ:

- Tăng cường chỉ đạo các Trường họctrong tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên nghiêmchỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, phối hợp với các ngành có liên quanlàm tốt công tác tuyên truyền pháp luật và kiến thức về an toàn giao thôngtrong các trường học.

- Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra việcthực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong trường học,kiên quyết không để học sinh chưa đủ tuổi và sinh viên không có giấy phép láixe điều khiển mô tô, xe gắn máy tới trường. Có biện pháp xử lý kỷ luật đối vớicác học sinh, sinh viên vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

- Chịu tráchnhiệm theo dõi địa bàn huyện Đồng Phú.

Điều 13. Giámđốc SY tế (thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh) cónhiệm vụ:

- Phối hp vớicác đơn vị chức năng tổng hp, đánh giá kết quả thực hiệncác biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông và hạn chế hậu quả do tai nạn giao thônggây ra: số người bị thương, số người tử vong vì tai nạn giao thông trước và saukhi thực hiện các biện pháp cụ thể;

- Chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm ytế chuẩn bị tốt các trang thiết bị cần thiết và phân công btrí đội ngũ y, bác sỹ ứng trực 24/24giờ, sn sàng tiếp nhận và cấp cứungười bị nạn do tai nạn giao thông gây ra.

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra giámsát các cơ sở y tế trong việc khám sức khỏe cho người lái xe đảm bảo đúng quy định.

- Chịu trách nhiệm theo dõi địa bànthị xã Bình Long.

Điều 14. Giámđốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh)có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩymạnh công tác tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông bằng các hình thứcnhư: Tuyên truyền, cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiếuphim, triển lãm tranh, ảnh, sách, báo... nhằm nâng cao nhận thức của nhân dânvề trật tự, an toàn giao thông.

- Tuyên truyền thông qua cuộc vậnđộng “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khudân cư”; đưa nội dung về an toàn giao thông vào trong các tiêu chí bình xét khudân cư văn hóa, gia đình văn hóa; phối hợp các ban, ngành,đoàn thể vận động nhân dân cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

- Chịu trách nhiệm theo dõi địa bànthị xã Phước Long.

Điều 15. Chỉhuy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (thành viên Ban An toàngiao thông tỉnh) có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch đề ra cácbiện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong các đơn vị quản lý; tăngcường công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ trong quân đội chấp hành nghiêmLuật Giao thông đường bộ, trọng tâm là lực lượng điềukhiển phương tiện vận tải quân sự; phát động phong trào lái xe giỏi, lái xe antoàn trong đơn vị.

- Chỉ đạo lực lượng kiểm soát quân sựphối hợp tốt với các lực lượng chức năng trong kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự,an toàn giao thông của cán bộ, chiếnsỹ trong quân đội.

- Huy động lực lượng quân đội thamgia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hoặc khắc phục hậu quả tai nạn giaothông đặc biệt nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.

- Chịu tráchnhiệm theo dõi địa bàn huyện Lộc Ninh.

Điều 16. ChánhVăn phòng UBND tỉnh (thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh) có nhiệm vụ:

- Phối hp vớiBan giúp việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnhtrong việc chỉ đạo và tổ chức hoạt động của Ban An toàn giao thông nhm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và hạn chế tainạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện chức năng kiểm tra, hướngdẫn và đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc khối chính quyền trong công tác giữgìn trật tự, an toàn giao thông.

Điều 17. Trưởngphòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh (thành viên Ban An toàn giao thôngtỉnh) có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giaothông phối hp với Thanh tra giaothông vận tải - Sở Giao thông vận tải tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lýnghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông và kết cấu hạ tầnggiao thông.

- Phối hợp hỗ trợ tuyên truyền LuậtGiao thông đường bộ và các quy định về trật tự, an toàn giao thông cho các cơquan, đơn vị và địa phương.

- Chịu trách nhiệm theo dõi hoạt độngcủa lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh.

Điều 18. ChánhThanh tra Sở Giao thông vận tải (thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh) có nhiệmvụ:

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnhsát trật tự - Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã và chínhquyền các địa phương có biện pháp bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và chống lấnchiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ. Đối với cácchợ trên tuyến giao thông phải giải quyết dứt điểm không để buôn bán lấn chiếm;xóa bỏ bến cóc, xe dù, xử lý nghiêm các trường hợp tùytiện đậu xe để lên xuống hàng hóa; đón trả kháchvà sử dụng bến bãi sai quy định... Phối hợp các đơn vị và địa phương thực hiệntốt công tác tuyên truyền về an toàn giao thông.

- Phi hợp vớicơ quan chức năng tăng cường kiểm tra việc quản lý của các địa phương có đườngthủy nội địa tại các bến đò, các phương tiện vận tải khách ngang sông, dọctuyến. Kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với bến và phương tiện không đảm bảođiều kiện theo quy định, nhằm không để tai nạn giao thông đường thủy xảy ra.

- Chịu trách nhiệm theo dõi các hoạtđộng của lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải.

Điều 19. Chủtịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (thành viên Ban An toàn giao thôngtỉnh) có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền vềtrật tự, an toàn giao thông trong cộng đng dân cư, các tchức thành viên, mặt trận các cp trong tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị,địa phương đưa các tiêu chí về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào nội dungcuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đểbình xét khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa.

- Chịu trách nhiệm theo dõi hoạt độngtrong khối mình phụ trách.

Điều 20. TổngBiên tập Báo Bình Phước (thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh) có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo Phóng viên thực hiện tốtcông tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự, an toàngiao thông;

- Tuyên truyền theo chủ đề thống nhấttrong toàn tỉnh; chỉ đạo việc thông tin kịp thời, chính xác những vấn đề liênquan đến tình hình trật tự, an toàn giao thông trong từng thờigian, vụ việc nhằm định hướng đúng đắn dư luận xã hội.

- Chịu trách nhiệm theo dõi các hoạtđộng của Phóng viên trong lĩnh vực trật tự an toàn giaothông.

Điều 21. Bíthư Tỉnh đoàn (thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh) có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến vàhướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong đoàn viên, thanh niên từ tỉnh đến cơ sở.

- Phối hợp với các đơn vị chức nănghuy động đoàn viên, thanh niên tham gia hướng dẫn đảm bảo trật tự, an toàn giaothông theo từng đợt cao điểm.

- Chịu trách nhiệm theo dõi các hoạtđộng của đoàn viên, thanh niên trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.

Điều 22. Chủtịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh (thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh) có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo Hội chữ thập đỏ các cấptrong tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên chữ thập đỏthực hiện các quy định của pháp luật vtrật tự, an toàngiao thông.

- Chịu trách nhiệm củng cố, kiện toànvà theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các Trạm, chốt sơ cấp cứu trên các tuyếnđường giao thông. Tập huấn, đào tạo sơ cứu viên đảm bảo thực hiện nhiệm vụ sơcấp cứu tai nạn giao thông nhm giảm thiệt hại về người dotai nạn giao thông gây ra.

Chương 3.

CHẾ ĐỘ KIỂM TRA, BÁO CÁO, HỘI HỌP

Điều 23. Địnhkỳ hoặc đột xuất, Ban An toàn giao thông tỉnh có thể thành lập đoàn kiểm tra đểkiểm tra thực tế việc tổ chức thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giaothông ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, đánh giá chất lượng việc tổchức thực hiện để chỉ đạo cụ thể, nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trậttự an toàn giao thông.

Điều 24. Thànhviên Ban An toàn giao thông tỉnh căn cứ vào nhiệm vụ của mình, tổ chức chỉ đạothực hiện. Định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng, năm và đột xuất, báo cáo tìnhhình và kết quả về Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo Ban giúpviệc tổng hợp, đánh giá, đề xuất tham mưu cho Ban An toàn giao thông tỉnh báocáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban An toàn giao thôngQuốc gia theo dõi, chỉ đạo.

Điều 25. BanAn toàn giao thông tỉnh họp định kỳ mỗi quý 01 lần để đánh giá những mặt làmđược, mặt chưa làm được, tìm ra nguyên nhân và đề ra phương hướng thời giantới. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh có thểtriệu tập họp bất thường.

- Người chủ trì các cuộc họp làTrưởng Ban An toàn giao thông tỉnh hoặc Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnhkhi được ủy quyền.

- Thành phần tham dự cuộc họp của BanAn toàn giao thông tỉnh gồm: Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, Thành viên, Bangiúp việc Ban An toàn giao thông tỉnh và khách mời.

Chương 4.

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 26. Kinhphí cho các hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn giao thông được sử dụng từ nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnhvực trật tự, an toàn giao thông theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Căn cứ vàonguồn kinh phí xử phạt, hàng năm Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh phối hp với Sở Tài chính dự toán để cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phươngđược thụ hưởng hoạt động. Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh theo dõi,quản lý và đề xuất sử dụng kinh phí hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnhphục vụ cho hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh.

Điều 27. Đốivới các ngành, đoàn thể là thành viên Ban An toàn giao thôngtỉnh hoặc cơ quan phối hợp nhưng không được thụ hưởng kinh phí theo Thông tưhướng dẫn của Bộ Tài chính thì căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựngchương trình hoạt động cụ thể, trình UBND tỉnh phê duyệt, sau đó lập dự toángửi Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh xem xét, phối hợp với Sở Tài chínhduyệt theo hoạt động thực tế.

Chương 5.

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Cáccơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tácđảm bảo trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế và làm giảmtai nạn giao thông được khen thưởng kịp thời theo quy định của pháp luật.

Đối với các cơ quan, đơn vị, địaphương và cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm để tình hình trật tự, an toàngiao thông diễn ra phức tạp, tai nạn giao thông gia tăng thì tùy theo mức độ sẽbị xử lý kỷ luật.

Điều 29. Trưởngban, các Phó Trưởng ban và thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh căn cứ vàochức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được quy định trong Quy chế này để thi hành;đồng thời, kiến nghị bổ sung hoặc sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tếtrong từng thời gian. Việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh (Công an tỉnh) trao đi, thống nhất với các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghịChủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 30. Thườngtrực Ban An toàn giao thông tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốcthực hiện Quy chế này; đồng thời, tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo Ban Antoàn giao thông tỉnh trong các kỳ họp.

Bãi bỏ những quyđịnh trước đây trái với quy chế này./.