ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1113/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 12 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHKẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2013-2014 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNGVÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN, TỈNH NAM ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày24/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạchthời gian năm học 2013- 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáodục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đàotạo tại Tờ trình số 767/TTr-SGDĐT ngày 01/7/2013 về việc ban hành kế hoạch thờigian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dụcthường xuyên, tỉnh Nam Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kế hoạch thời gian nămhọc 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thườngxuyên, tỉnh Nam Định như sau:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng:

* Ngày tựu trường:

Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS), Trunghọc phổ thông (THPT) và Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX): Ngày15/8/2013.

* Ngày khai giảng của các cấp học: Ngày 05/9/2013.

2. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I, học kỳ II:

* Ngày bắt đầu học kỳ I của các cấp học: Ngày 19/8/2013.

* Ngày kết thúc học kỳ I:

- Trường Mầm non và trường Tiểu học: Ngày 20/12/2013.

- Trường THCS, THPT, Trung tâm GDTX: Ngày 28/12/2013

* Ngày bắt đầu học kỳ II:

- Trường Mầm non và trường Tiểu học: Ngày 23/12/2013

- Trường THCS, THPT, Trung tâm GDTX: Ngày 30/12/2013

* Ngày kết thúc học kỳ II:

- Trường Mầm non và trường Tiểu học: Ngày 16/5/2014

- Trường THCS, THPT, Trung tâm GDTX: Ngày 24/5/2014

3. Ngày kết thúc năm học của các cấp học: Ngày 27/5/2014

4. Ngày thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thi học sinh giỏi quốcgia, thi tốt nghiệp THPT, xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục Tiểuhọc, xét công nhận tốt nghiệp THCS, thi nghề phổ thông:

- Thi học sinh giỏi cấp tỉnh:

+ Thi học sinh giỏi lớp 12 chuyên THPT: Ngày 22,23/10/2013.

+ Thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 12: Ngày 25/3/2014.

- Thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT theo lịch của BộGD&ĐT: Ngày 02, 03 và 04/01/2014.

- Thi Tốt nghiệp THPT theo lịch của Bộ GD&ĐT: Ngày 02,03 và 04/6/2014.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục Tiểu học,xét công nhận tốt nghiệp THCS: Xong trước ngày 05/6/2014.

- Thi nghề phổ thông: Giao Giám đốc Sở GD&ĐT quyết địnhcho phù hợp với tình hình địa phương.

5. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015trước ngày 31/7/2014.

6. Các ngày nghỉ lễ, tết:

- Nghỉ lễ, Tết dương lịch theo quy định của pháp luật laođộng.

- Nghỉ Tết nguyên đán: 10 ngày (kể cả ngày nghỉ bù thứ Bảyvà Chủ nhật), thời gian cụ thể do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

7. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định:

- Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắcnghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

- Về thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Điều 2.- Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đàotạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
Phó CHỦ TỊCH thưỜng trỰc
Bùi Đức Long