BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1114/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính,Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về chỉ định phòng đokiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưuchính, Viễn thông;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định phòng đokiểm:

PHÒNG ĐO KIỂM PTIC

Thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀXÂY DỰNG BƯU ĐIỆN (PTIC)

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu vềchỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyênngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục được chỉ định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng đo kiểm cótên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉđịnh theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng,Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơquan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Các Tổ chức kiểm định (để thực hiện);
- Lưu: VT, KHCN (1), VTĐ.15.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

PHỤ LỤC

DANHMỤC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 1114/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởngBộ Thông tin và Truyền thông)

1. Tên phòng đo kiểm được chỉđịnh:

Phòng Đo kiểm PTIC

Thuộc: Công ty Cổ phần Đầu tư vàXây dựng Bưu điện (PTIC)

Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh Công ty Cổ phần số: 0100686544 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nộicấp ngày 15/12/2004, sửa đổi lần 5 ngày 09/07/2010.

Địa chỉ: thôn Pháp Vân, phườngHoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

2. Danh mục được chỉ định:

TT

Danh mục

Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật

I

Công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông

Trạm truyền dẫn phát sóng vô tuyến điện (phát thanh, truyền hình)

TCN 68-141 : 1999 (1)

TCN 68-135 : 2001

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS)

TCN 68-141 : 1999 (1)

TCN 68-135 : 2001

TCN 68-255 : 2006

TCVN 3718-1 : 2005

II

Dịch vụ viễn thông

Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất công cộng

TCN 68-186 : 2006 (2)

Dịch vụ truy nhập Internet ADSL

TCN 68-227: 2006 (3)

Ghi chú:

- (1): Chỉ áp dụng cho chỉ tiêukỹ thuật tại mục 3.2 của TCN 68-141:1999;

- (2): Chỉ áp dụng cho vùng phủsóng và các chỉ tiêu kỹ thuật tại mục 3.1, 3.2 của TCN 68-186:2006;

- (3): Chỉ áp dụng cho chỉ tiêukỹ thuật tại mục 3.1 của TCN 68-227:2006.