ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1114/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 08 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊABÀN TỈNH HÒA BÌNH GIAI ĐOẠN 2013-2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượngtiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sửdụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các chươngtrình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 02/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêuQuốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở CôngThương Hòa Bình tại Tờ trình số 494/TTr-SCT ngày 18/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địabàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2013 – 2015.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thành phố; Giám đốc Công ty Điện lực Hòa Bình và các tổ chức, cánhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các tổ chức đoàn thể CT-XH của tỉnh;
- Chánh, các Phó Chánh VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, CNXD (QH.80)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh

CHƯƠNG TRÌNH

SỬDỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH GIAI ĐOẠN2013-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2013 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu tổng quát

- Tổ chức triển khai thực hiện LuậtSử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phối hợp triển khai các hoạt động củaChương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giaiđoạn 2012-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 02/10/2012 củaThủ tướng Chính phủ.

- Nâng cao nhận thức của tổ chức,cá nhân về sử dụng tiết kiệm năng lượng, tạo chuyển biến từ nhận thức sang hànhđộng cụ thể để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm đạt được một sốchỉ tiêu về tổng mức tiết kiệm năng lượng cụ thể, mang lại lợi ích về kinh tế -xã hội; đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý các nguồn tàinguyên năng lượng, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

Thông qua các hoạt động của chươngtrình, phấn đấu đến năm 2015 tiết kiệm từ 5% - 8% tổng mức tiêu thụ năng lượngso với dự báo hiện nay từ các mục tiêu sau:

- Thực hiện tiết kiệm từ 10% lượngđiện tiêu thụ hàng năm tại các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, cácđơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện tiết kiệm mỗi năm ítnhất 2-3% mức năng lượng sử dụng trong sản xuất công nghiệp.

- Thực hiện tiết kiệm ít nhất 5%lượng điện sử dụng trong sinh hoạt tiêu dùng dân cư.

- Thực hiện việc quản lý bắt buộctheo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.Từ năm 2013, 100% các tòa nhà xây dựng mới hoặc cải tạo trong phạm vi điềuchỉnh của quy chuẩn phải tuân thủ các quy chuẩn về tiết kiệm năng lượng.

- Hoàn thiện hệ thống chiếu sángcông cộng theo tiêu chuẩn Việt Nam về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Phát triển hệ thống giao thôngvận tải đáp ứng nhu cầu vận tải với chất lượng ngày càng cao, tiết kiệm nhiênliệu, hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, sử dụngnăng lượng tái tạo thay thế nhiên liệu truyền thống giao thông vận tải.

II. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Tăng cường quản lý nhà nướcvề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Triển khai, hướng dẫn thực hiệncác quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động Sử dụng năng lượng tiết kiệmvà hiệu quả trong các cơ sở sản xuất công nghiệp; công trình tòa nhà; mạng giaothông; phương tiện giao thông và các hộ gia đình…

- Xây dựng, ban hành cơ chế, chínhsách khuyến khích ứng dụng công nghệ và sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng;xây dựng, ban hành các quy định, hướng dẫn về quản lý xây dựng các công trìnhsử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tăng cường, khuyến khích hỗ trợ nghiêncứu, ứng dụng các loại năng lượng mới, năng lượng tái tạo vào sản xuất, tiêudùng.

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấnnâng cao năng lực quản lý nhà nước về lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm vàhiệu quả cho các Sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

2. Tăng cường giáo dục, tuyêntruyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng, nâng cao nhận thức cho cộngđồng, thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thứcvề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nhân dân:

- Xây dựng trang thông tin điện tửvề tiết kiệm năng lượng trên Website của Sở Công Thương, các chương trình về sửdụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng tháng trên Đài Phát thanh và Truyềnhình tỉnh, Báo Hòa Bình và các đơn vị truyền thông khác đóng trên địa bàn.

- Tổ chức tuyên truyền và phát hànhtờ rơi, tờ dán, quảng cáo, sổ tay hướng dẫn trên các kênh thông tin truyềnthông về các sản phẩm tiêu thụ năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệuquả, an toàn đến các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các cơ sở giáo dục – đàotạo, dạy nghề, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các hộ gia đình trên địa bàntỉnh.

- Tổ chức tập huấn về tiết kiệmnăng lượng cho cán bộ quản lý của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, cáccơ sở sản xuất, tòa nhà, kinh doanh, dịch vụ, thương mại.

- Tổ chức Hội thảo, nhằm trao đổi,giới thiệu trang thiết bị công nghệ mới, cung cấp thông tin về các sản phẩmtiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng có lợi ích cho doanh nghiệp, cơ sở sảnxuất, kinh doanh, dịch vụ, người tiêu dùng.

- Xây dựng và đào tạo nguồn nhânlực, tăng cường năng lực cho các tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá chươngtrình tiêu chuẩn và dán nhãn năng lượng.

- Hàng năm, tổ chức các hoạt độngtriển lãm, các điểm trưng bày sản phẩm các cuộc thi về tiết kiệm năng lượng, cácgiải pháp tiết kiệm năng lượng; tổ chức khen thưởng, tuyên dương các cơ quan,đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc sử dụngnăng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường.

b) Mô hình thí điểm các dạng nănglượng thay thế có quy mô lớn và mô hình gia đình tiết kiệm năng lượng

- Phát triển thí điểm quy mô hộ giađình và quy mô lớn hộ gia đình sử dụng năng lượng tái tạo (năng lượng mặttrời, khí sinh học), phổ biến và triển khai nhân rộng các mô hình.

- Xây dựng mô hình trình diễn và tổchức phát động các cuộc thi “Hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm vàhiệu quả”, “Gia đình tiết kiệm điện” tại các huyện và thành phố trên địabàn tỉnh.

3. Phát triển phổ biến các trangthiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiếtbị hiệu suất thấp

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chứcthực hiện chương trình dán nhãn và tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng theo hìnhthức dán nhãn năng lượng so sánh và nhãn xác nhận.

b) Hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụngcác tiêu chuẩn định mức kỹ thuật, cải thiện hiệu suất nhằm sử dụng năng lượngtiết kiệm và hiệu quả:

- Triển khai các hoạt động hỗ trợnhư kiểm toán năng lượng; khảo sát, phân tích khả năng, tiềm năng tiết kiệmtrong các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng, các doanh nghiệp vừa vànhỏ nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất, thực hiện tiết kiệm năng lượng, khắcphục tình trạng sử dụng lãng phí năng lượng.

- Hỗ trợ cải thiện hiệu suất của dâytruyền sản xuất: Hỗ trợ đầu tư thay thế, cải thiện hiệu suất đối với các thiếtbị cũ nhằm thực hiện kế hoạch sử dụng tiết kiệm năng lượng.

c) Áp dụng các tiêu chuẩn và môhình quản lý năng lượng tại một số cơ sở sử dụng năng lượng:

- Triển khai các dự án hỗ trợ vềnâng cao năng lực và áp dụng thực tế nhằm hướng dẫn và hỗ trợ các cơ sở sử dụngnăng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng, tuân thủ quy địnhtại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuấtcông nghiệp vừa và nhỏ, có mức tiêu thụ năng lượng hàng năm thấp hơn 1000TOE ápdụng mô hình quản lý năng lượng.

4. Sử dụng năng lượng tiết kiệmtrong các công trình tòa nhà và cơ quan, công sở nhà nước

a) Tăng cường áp dụng các Quy chuẩntiết kiệm năng lượng trong quá trình xây dựng mới và cải tạo lại đối với cáctòa nhà có quy mô lớn:

- Tăng cường kiểm soát, thúc đẩy thiếtkế các công trình xây dựng đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quảtheo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam “Các công trình sử dụng năng lượng tiếtkiệm và hiệu quả”.

- Đào tạo nâng cao năng lực cho cánbộ là lãnh đạo, cán bộ quản lý năng lượng, tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát…,trong lĩnh vực xây dựng để thực hiện tốt việc áp dụng công nghệ sử dụng nănglượng tiết kiệm và hiệu quả trong quá trình lập quy hoạch, thiết kế công trình,thẩm định phê duyệt, tổ chức thi công và quản lý quy hoạch xây dựng, thiết kếcác tòa nhà phù hợp với quy chuẩn xây dựng.

b) Triển khai và áp dụng các giảipháp, công nghệ, thiết bị, vật liệu tiết kiệm năng lượng

- Lựa chọn triển khai áp dụng cácgiải pháp, công nghệ, thiết bị, vật liệu tiết kiệm năng lượng trong tòa nhà.

- Hỗ trợ thay thế bóng huỳnh quanghiệu suất thấp (T10) bằng các bóng hiệu suất cao (T8, T5), sử dụng đèn compactthay cho các bóng đèn sợi đốt ở tất cả các cơ quan công sở, cơ sở y tế, giáodục trên địa bàn tỉnh.

c) Sử dụng năng lượng tiết kiệm vàhiệu quả trong chiếu sáng công cộng

- Áp dụng các giải pháp quản lý, sửdụng các thiết bị điều khiển tự động trong các hệ thống chiếu sáng công cộngnhằm tiết kiệm năng lượng.

- Xây dựng các mô hình thí điểm vềchiếu sáng công cộng hiệu suất cao, chiếu sáng tiết kiệm năng lượng.

5. Sử dụng năng lượng tiết kiệmvà hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải

a) Tiết kiệm năng lượng trong Quyhoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải:

- Xây dựng, hướng dẫn lồng ghép nộidung tiết kiệm năng lượng trong các dự án giao thông vận tải.

- Phát triển hệ thống vận tải hànhkhách công cộng, vận tải hành khách khối lượng lớn nhằm cải thiện điều kiện đilại cho người dân, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và bảo vệ môi trường.

b) Nâng cao hiệu quả sử dụng nănglượng trong các tổ chức khai thác hệ thống giao thông vận tải:

- Xây dựng và triển khai các đề ánphối hợp các phương thức vận tải trong vận tải hàng hóa, ưu tiên phát triển cácphương thức vận tải khối lượng lớn tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môitrường; khai thác hợp lý hệ thống vận tải đường thủy.

- Phổ biến và tuyên truyền kỹ nănglái xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường, nâng cao ý thức tiếtkiệm nhiên liệu trong giao thông vận tải.

c) Ứng dụng công nghệ mới, nănglượng tái tạo trong giao thông vận tải

- Áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹthuật, công nghệ mới trong giao thông vận tải nhằm tiết kiệm năng lượng, giảmphát thải chất ô nhiễm ra môi trường.

- Triển khai các ứng dụng năng lượngtái tạo, năng lượng thay thế nhiên liệu truyền thống.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHỦYẾU

1. Về tuyên truyền, đào tạo nângcao nhận thức và năng lực của các tổ chức cá nhân tham gia chương trình

- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyêntruyền, phổ biến thông tin, kiến thức để nâng cao nhận thức của cộng đồng về sửdụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, về các nguồn năng lượng mới, năng lượngthay thế và cách sử dụng.

- Thực hiện việc đầu tư có chọn lọctrong việc tăng cường năng lực cho các tổ chức tư vấn (hỗ trợ kỹ thuật, kiểmtoán năng lượng, lập báo cáo đầu tư, thiết kế, trang thiết bị đo kiểm…).

- Đầu tư cho công tác đào tạo nhằmnâng cao năng lực của cán bộ quản lý năng lượng của các ngành, địa phương và cơsở tiêu thụ năng lượng.

2. Về Tài chính

Huy động và sử dụng phối hợp cácnguồn vốn cấp từ ngân sách nhà nước; vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế vànước ngoài; vốn của doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia chương trình.

- Nguồn vốn từ Ngân sách nhà nướccho việc tăng cường chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực; hướng dẫn, điềutra, khảo sát, thu thập số liệu xây dựng Cơ sở dữ liệu năng lượng của tỉnh; Hỗtrợ thực hiện kiểm toán năng lượng và trong việc thực hiện các dự án đầu tư, môhình thí điểm về tiết kiệm năng lượng, năng lượng mới, năng lượng tái tạo…

- Nguồn vốn tài trợ của các tổchức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ dùng để thực hiện các chuyên đề, dự ánsử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Nguồn vốn của doanh nghiệp, hộgia đình tham gia chương trình dùng để thực hiện kiểm toán năng lượng, dán nhãnchứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng, xây dựng mô hình thí điểm về sử dụngtiết kiệm năng lượng trong mỗi hộ gia đình.

- Nguồn kinh phí khác theo quy địnhhiện hành.

3. Về Khoa học và Công nghệ

- Khuyến khích tham gia và tổ chứcthực hiện các đề tài, dự án về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, về sảnxuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng, về áp dụng sản xuất sạch hơn; ứng dụng cácdạng năng lượng không gây ô nhiễm môi trường, năng lượng mới, năng lượng táitạo.

- Xây dựng mô hình, công nghệ sửdụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và nghiên cứu nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

4. Về Hợp tác Quốc tế

Phối hợp với các tổ chức chính phủ,phi chính phủ quốc tế và các cá nhân nước ngoài, tranh thủ các nguồn lực hỗtrợ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Có trách nhiệm tham mưu giúp Ủyban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; xây dựng kế hoạchtriển khai nội dung của Chương trình; tổng hợp báo cáo định kỳ (6 tháng, 01năm) và theo yêu cầu về triển khai Chương trình với Bộ Công Thương và Ủy bannhân dân tỉnh.

- Là cơ quan đầu mối hướng dẫn cácvăn bản pháp lý có liên quan đến các đơn vị thực hiện chương trình, đề án, dựán; làm việc với các chuyên gia, các Trung tâm nghiên cứu ứng dụng, các Viện nghiêncứu, các Chủ đầu tư có mô hình thành công cùng với các đơn vị thực hiện các đềán đã được tỉnh, Bộ phê duyệt đạt kết quả; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc báocáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

- Chỉ đạo Trung tâm khuyến công vàtư vấn phát triển Công nghiệp tỉnh triển khai thực hiện các dự án, mô hình vềtiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch, phối hợp với cácTrung tâm tiết kiệm năng lượng thực hiện kiểm toán năng lượng tại các cơ sở côngnghiệp, công sở, công trình tòa nhà và các cơ sở tiêu thụ năng lượng khác; tưvấn, hỗ trợ thông tin, kỹ thuật trong việc thực hiện nâng cấp, cải tiến, hợp lýhóa dây chuyền công nghệ nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Phối hợp với các sở, ngành, địaphương và các tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện:

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dântỉnh điều phối, kiểm tra hoạt động, đánh giá việc sử dụng tiết kiệm năng lượng vàhiệu quả; các dự án, đề tài khoa học của các ngành, đơn vị thuộc nội dungChương trình trong năm thực hiện; Thẩm tra, tổng hợp các dự án, đề tài thựchiện trong năm trước ngày 30 tháng 6 (đối với các đề tài, dự án sử dụng vốnngân sách tỉnh) và trước ngày 30 tháng 4 (đối với nguồn vốn từ Trung ương) hàngnăm để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

- Tổ chức điều tra, khảo sát, tổnghợp thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu năng lượng tỉnh Hòa Bình.

- Xây dựng các biện pháp khuyếnkhích ứng dụng công nghệ và sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

- Khảo sát, đánh giá, hướng dẫn,lựa chọn và hỗ trợ xây dựng mô hình quản lý năng lượng tại cơ sở sản xuất, cáctòa nhà thương mại, văn phòng, đơn vị quản lý chiếu sáng đô thị (cung cấp tàiliệu về quản lý năng lượng, phổ biến kinh nghiệm các mô hình quản lý năng lượngtrong và ngoài nước).

- Theo dõi, giám sát, kiểm tra cácđề án thuộc Chương trình.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở,ngành thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm tronghoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cân đối ngân sách địa phương, đưavào kế hoạch thực hiện hàng năm, đảm bảo các nguồn lực cần thiết cho hoạt độngcủa Chương trình.

- Kêu gọi nguồn đầu tư tài trợ từcác dự án quốc tế về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tham gia và phối hợp triển khai cácnội dung Chương trình.

3. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở CôngThương và các đơn vị liên quan xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ các hoạt độngsử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn.

- Cân đối nguồn đầu tư, hỗ trợ từngân sách nhà nước đối với Chương trình, đưa vào kế hoạch hàng năm trình cơquan có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vịliên quan căn cứ vào dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc giasử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được Chính phủ phê duyệt, thẩm định dựtoán kinh phí thực hiện Chương trình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Hướng dẫn quản lý và sử dụngnguồn vốn của Chương trình theo quy định.

- Tham gia đánh giá kết quả các đềán thuộc Chương trình.

4. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vịliên quan thực hiện tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà.

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiệncác quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xâydựng.

- Cung cấp các thông tin, hướngdẫn, giới thiệu phổ biến các mô hình tòa nhà sử dụng tiết kiệm đã thành côngtrong và ngoài nước.

5. Sở Giao thông vận tải

- Chủ trì phối hợp với các đơn vịliên quan thực hiện tiết kiệm năng lượng trong hoạt động giao thông vận tải.

- Nghiên cứu, hợp lý hóa mạng lướigiao thông trên địa bàn tỉnh nhằm tối ưu hóa năng lực giao thông vận tải, hạnchế phương tiện cá nhân, tăng cường phương tiện vận tải hành khách công cộng.

6. Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vịliên quan tổ chức thực hiện các nội dung được phân công; phối hợp với các Sở,ngành thực hiện các nội dung liên quan.

- Ưu tiên bố trí kinh phí sự nghiệpkhoa học hỗ trợ các đề tài, dự án ứng dụng khoa học công nghệ thúc đẩy sử dụngnăng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

7. Các sở, ngành, đơn vị có liênquan

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ phốihợp triển khai thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ(6 tháng, năm) và theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Các đơn vị phát điện, truyềntải, phân phối điện và bán buôn, bán lẻ điện

- Phối hợp với các sở, ngành, cáctổ chức có liên quan thực hiện phát điện, truyền tải, phân phối sử dụng điệntiết kiệm và hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp thựchiện quản lý nhu cầu điện năng phù hợp với các khả năng cung cấp (giờ cao điểm,thấp điểm); đáp ứng đầy đủ điện năng cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinhhoạt.

- Tổ chức thực hiện các biện pháp(quản lý, kiểm tra, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, cải tạo, nâng cấp đồng bộlưới điện và hệ thống lưới điện tự dùng…) nhằm giảm tổn thất điện trong khâutruyền tải, phân phối và kinh doanh.

- Tuyên truyền, vận động sử dụngđiện tiết kiệm; hướng dẫn khách hàng sử dụng điện theo biểu đồ phụ tải tối ưuđể hệ thống điện vận hành đạt hiệu quả.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ(6 tháng, năm) hoặc đột xuất về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhândân tỉnh.

9. Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố

- Thực hiện chức năng quản lý nhànước về tiết kiệm năng lượng, xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình tiếtkiệm năng lượng trên địa bàn.

- Tuyên truyền, phổ biến nâng caonhận thức, phát động các phong trào tiết kiệm năng lượng tại các xã, phường,thị trấn và tổ dân cư; Mỗi năm ít nhất một lần phải tổ chức lễ phát động, tuyêntruyền, nâng cao nhận thức về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả cho người dânvà cộng đồng.

- Phối hợp thanh tra, kiểm tra,giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động sử dụng nănglượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật.

- Thành phố Hòa Bình với vai trò đôthị trung tâm của tỉnh: đưa nội dung khai thác, sử dụng năng lượng tiết kiệm vàhiệu quả vào lộ trình quy hoạch xây dựng hạ tầng đô thị, tập trung có trọngđiểm đối với các tòa nhà, biệt thự; từng bước xây mới và cải tạo hệ thống chiếusáng công cộng hiệu suất cao; lựa chọn tuyến đường phố, công viên, khuôn viênđầu tư thí điểm hệ thống chiếu sáng kết hợp với sử dụng năng lượng mặt trời.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ(6 tháng, năm) và theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

10. Trách nhiệm các cơ quan thôngtin đại chúng

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh,Báo Hòa Bình chủ động phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan xâydựng các chuyên đề, tin bài giới thiệu các biện pháp, mô hình sử dụng nănglượng tiết kiệm, hiệu quả và các tổ chức cá nhân tham gia sản xuất nghiên cứuứng dụng các thiết bị tiết kiệm điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo;chuyên mục thông tin trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

11. Các tổ chức, cá nhân cungứng và sử dụng năng lượng.

Xây dựng kế hoạch sử dụng nănglượng tiết kiệm và hiệu quả gắn với kế hoạch sản xuất, kinh doanh; tích cựcnghiên cứu áp dụng mô hình quản lý, giải pháp tiết kiệm năng lượng; đầu tư đổimới, cải tiến hợp lý hóa dây truyền công nghệ thực hiện Chương trình sử dụngnăng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện Chươngtrình, nếu có khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, Thủ trưởng các Sở,ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân cóliên quan phản ánh kịp thời về Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh xem xét, quyết định./.