ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1114/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 31 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA,THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghịđịnh số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sốđiều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủtục hành chính và báo cáovề tình hình,kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 447/2013/QĐ- UBND ngày 05/9/2013 của UBNDtỉnh ban hành Quy định về kiểm soát thủtục hành chính; Quyết định số 314/2014/QĐ- UBNDngày 09/6/2014 của UBNDtỉnh sửa đổi, bổsung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 447/2013/QĐ-UBNDvà bãi bỏ một số điều của Quy chế ban hànhkèm theo Quyết định số 448/2013/QĐ- UBND ngày05/9/2013 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 46/TTr-SVHTTDL ngày 21/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các Quyết định: Quyết địnhsố 76/QĐ- UBND ngày 14/8/2009 của UBNDtỉnh công bố Bộ thủ tục hành chính thuộcthẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 122/QĐ- UBND ngày 23/11/2009 của UBNDtỉnh bổ sung thủ tục hành chính vào Bộ thủtục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;Quyết định số 378/QĐ- UBND ngày 03/4/2012 củaChủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủtục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết củaSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBNDcấphuyện, cấp xã; Quyết định số 2021/QĐ- UBNDngày 19/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh côngbố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổsung, hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBNDcấp huyện, cấp xã; Quyết định số 526/QĐ- UBNDngày 18/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửađổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch, UBND cấp huyện trong lĩnh vựcvăn hóa, thể thao và du lịch.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBNDtỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết địnhthi hành./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (Sở VHTTDL 02 bản);
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, NC.
Bản điện tử:
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- LĐVP, VX, TH.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải