ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1115/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 27 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

THÀNHLẬP TỔ CHUYÊN VIÊN VÀ NHÓM CÔNG TÁC GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ -DỊCH VỤ - CÔNG NGHIỆP ĐỒNG PHÚ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉđạo Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú;

Xét đề nghị của Thường trực BanChỉ đạo dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú và Giám đốc Sở Nộivụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ chuyênviên giúp việc Ban Chỉ đạo Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú (sau đâygọi tắt là Tổ Chuyên viên), gồm các ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Công Thuận -PTP.QHKH, Sở Tài nguyên và MT - Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Đình Long - CV. SởNông nghiệp và PTNT - Tổ phó;

3. Ông Trần Hữu Hiền - TP.QLĐT, BanQuản lý Khu kinh tế - Tổ viên;

4. Ông Nguyễn Văn Kiên - TP.KTBQLDA ngành GTVT, Sở GTVT - Tổ viên.

Điều 2. Thành lập Nhóm Côngtác để thực hiện nhiệm vụ kê khai hiện trạng đất và tài sản trên đất (sau đâygọi tắt là Nhóm), gồm các ông có tên sau:

I. Nhóm I:

1. Ông Nguyễn Thanh Trí - CV. SởTài nguyên và MT - Nhóm trưởng;

2. Ông Nguyễn Văn Hòa - Trợ lý NLTTân Lập, Cty TNHH MTV CSBP - Thành viên;

3. Ông Phan Văn Linh - NV. Trungtâm PTQĐ, Huyện Đồng Phú - Thành viên;

4. Ông Nguyễn Văn Diện - CV. UBNDxã Tân Lợi, Huyện Đồng Phú - Thành viên;

5. Ông Lã Ngọc Tuấn - Cán bộ Kỹthuật BQLRKT Suối Nhung - Thành viên.

II. Nhóm II:

1. Ông Trần Hữu Hiền - TP.QLĐT, BanQuản lý Khu kinh tế - Nhóm trưởng;

2. Ông Hoàng Trung Nghĩa -PTP.KTNLN, Cty TNHH MTV CSBP - Thành viên;

3. Ông Nguyễn Ngọc Linh - NV.BQLDA, Sở Xây dựng - Thành viên;

4. Vũ Văn Thuân - CV. Phòng TNMT,Huyện Đồng Phú - Thành viên;

5. Lê Văn Đán - Cán bộ Kỹ thuậtBQLRKT Suối Nhung - Thành viên;

6. Ông Nguyễn Duy Thọ - CV. UBND xãTân Hưng, Huyện Đồng Phú - Thành viên.

III. Nhóm III:

1. Ông Nguyễn Văn Kiên - TP Kỹthuật BQLDA ngành GTVT, Sở GTVT - Nhóm trưởng;

2. Ông Nguyễn Mạnh Hoàng - PTP.KHĐT, Cty TNHH MTV CSBP - Thành viên;

3. Ông Hoàng Anh Hùng - CV. PhòngKT&HT, Huyện Đồng Phú - Thành viên;

4. Ông Nghiệp Lương Tuyến - CV.UBND xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú - Thành viên;

5. Ông Vũ Văn Ánh - CV. UBND xã TânPhước, Huyện Đồng Phú - Thành viên;

IV. Nhóm IV:

1. Ông Nông Văn Cường - CV Sở Nôngnghiệp và PTNT - Nhóm trưởng;

2. Ông Phạm Duy Tân - NV. PhòngKTNLN, Cty TNHH MTV CSBP - Thành viên;

3. Đinh Đức Hạnh - CV. PhòngNN&PTNT, Huyện Đồng Phú - Thành viên;

4. Ông Nguyễn Minh Hải - CV. UBNDxã Tân Lập, Huyện Đồng Phú - Thành viên;

5. Ông Nguyễn Đức Nhân - CV. UBNDxã Tân Hòa, Huyện Đồng Phú - Thành viên.

Điều 3. Nhiệm vụ của Tổchuyên viên và Nhóm Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo:

1. Nhiệm vụ của Tổ Chuyên viên:

a) Tham mưu, xây dựng Quy chế hoạtđộng của Ban Chỉ đạo, trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành làm căn cứ thực hiện;đồng thời, xây dựng Quy chế làm việc của Tổ Chuyên viên và Nhóm Công tác, trìnhTrưởng Ban Chỉ đạo ban hành theo quy định;

b) Tổng hợp kết quả kê khai từ cácnhóm công tác; tham mưu cho Ban Chỉ đạo về chính sách bồi thường, giải phóngmặt bằng, bố trí tái định cư dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú;

c) Lập dự trù kinh phí hoạt độngcho Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc và Nhóm công tác, gửi Sở Tài chínhthẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kinh phí cho Văn phòng UBND tỉnhhoạt động và thanh quyết toán theo quy định.

2. Nhiệm vụ của Nhóm công tác:

a) Đi thực địa kê khai đất và thànhquả trên đất thuộc dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú;

b) Tổng hợp kết quả kê khai khu vựcđược phân công thuộc dự án Khu Đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú, báo cáoBan Chỉ đạo (qua Tổ chuyên viên).

3. Tổ Chuyên viên và Nhóm Công táchoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 4. Các ông/bà: ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Chỉ đạo dự án Khu Đô thị -Dịch vụ - Công nghiệp Đồng Phú, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốcSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giámđốc Sở Xây dựng, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú,Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liênquan và các ông có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch;
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ;
- LĐVP, Phòng: NC-NgV, KTN;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm