Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘTRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1116/QĐ-BTC
NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC XUẤT 630 TẤN GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA CỨU ĐÓI ỞTỈNH NGHỆ AN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lýNhà nước của Bộ và cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máycủa Bộ Tài chính;

- Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 21/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất 630 tấn gạo Dựtrữ Quốc gia cứu đói ở tỉnh Nghệ An;

- Theo đề nghị của Vụtrưởng Vụ Ngân sách Nhà nước và Cục trưởng Cục Dữ trữ Quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao nhiệm vụ cho Cục Dự trữQuốc gia xuất 630 tấn gạo 10% tấm hiện có trong kho Dự trữ Quốc gia cấp khôngthu tiền, để hỗ trợ khắc phục thiếu đói tại các huyện miền núi tỉnh Nghệ An.

Số gạo trên giao cho tỉnh tại cửa kho Dự trữ Quốc gia.

Điều 2: Cục Dữ trữ Quốc gia phối hợpvới Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An để xuất gạo kịp thời cứu đói ở địa phương.

Chi phí xuất kho số gạo cứu trợ nói trên theo quy định hiệnhành.

Cục Dự trữ Quốc gia được hạch toán giảm vốn Dự trữ Quốc giatheo giá hạch toán.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký. Vụ trưởng các Vụ: Ngân sách Nhà nước, Hành chính sự nghiệp,Cục trưởng Cục Dự trữ Quốc gia và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.