ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1116/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 27 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT CÁC ĐỀ ÁN VỀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆPTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượngtiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010;

Căn cứ Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 19/6/2009 của UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt Chương trình sửdụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn2010-2015;

Căn cứ Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 23/11/2011 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch hànhđộng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giaiđoạn 2011-2015;

Xét đề nghị của Sở Công Thươngtại Tờ trình số 723/TTr-SCT ngày 19/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các Đề ánthực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Kế hoạch hànhđộng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2013 như sau:

STT

Tên đề án

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng và phát sóng Chuyên mục "Tiết kiệm năng lượng" trên sóng truyền hình Bình Phước năm 2013.

Năm 2013

2

Xây dựng mô hình trình diễn về sử dụng khí sinh học (Biogas) chạy máy phát điện cho Trại chăn nuôi gia súc Phùng Văn Bộ.

Năm 2013

3

Xây dựng mô hình hỗ trợ hộ gia đình sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả

Năm 2013

4

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị sử dụng khí sinh học (biogas) chạy máy phát điện tại Hộ chăn nuôi Huỳnh Hảo Hiệp.

Năm 2013

5

Hỗ trợ tư vấn ứng dụng sử dụng khí sinh học (Biogas) chạy máy phát điện tại 03 trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013

Năm 2013

6

Hỗ trợ đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn cho 02 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013.

Năm 2013

- Nguồn kinh phí thực hiện: Từnguồn kinh phí tiết kiệm năng lượng địa phương năm 2013 đã được phê duyệt tạiQuyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh.

Điều 2.

1. Giám đốc Sở Công Thương chịutrách nhiệm chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệptriển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

2. Giao Sở Tài chính thẩm định kinhphí thực hiện, cấp phát và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Kế hoạchvà Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước, UBND cáchuyện, thị xã, Trung tâm Khuyến nông và Tư vấn phát triển công nghiệp, Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như điều 3;
- LĐVP, Phòng KTTH;
- Lưu: VT (H).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tòng