BỘ NGOẠI GIAO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Ngoại giao

______________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị đinh số 21/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Nghị định số 157/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngoại giao;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Ngoại giao.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra Bộ Ngoại giao được ban hành kèm theo Quyết định số 2788/2004/QĐ-BNG ngày 31/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Điều 3. Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Phạm Gia Khiêm