BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1118/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT ĐỀ CƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2013 NHIỆM VỤ: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍHẬU LÊN HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG, DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG NUÔI TRỒNG THỦYSẢN VEN BIỂN NHẰM XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP TỔNG HỢP VÀ MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM PHÁTTRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VEN BIỂN ỨNG PHÓ VÀ GIẢM NHẸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định s 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổiĐiều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 15/3/2010 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiệnChương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn 2009-2015;

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-BNN- KHCN ngày 07/2/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Phêduyệt Kế hoạch năm 2013 thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốcgia ứng phó với BĐKH của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 1411/QĐ-BNN-TC ngày 24/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giaodự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1690/QĐ-BNN-KHCN ngày 23/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việcphê duyệt đề cương, tổng dự toán thực hiện nhiệm vụ "Đánh giá tác động củabiến đi khí hậu lên hệ thống cơ sở hạ tầng, diệntích, năng suất, sản lượng nuôi trồng thủy sản venbiển nhằm xây dựng các giải pháp tổng hợp và mô hình thử nghiệm phát triển nuôitrồng thủy sản ven biển ứng phó và giảm nhẹ biến đổikhí hậu";

Xét Đ cương chi tiết thực hiện nhiệm vụ năm 2013 của Viện Kinh tế và Quyhoạch thủy sản;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoahọc, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt đề cương thực hiện năm 2013, nhiệm vụ "Đánh giá tác động của biếnđổi khí hậu lên hệ thống cơ sở hạ tầng, diện tích, năng suất, sản lượng nuôitrồng thủy sản ven biển nhm xây dựngcác giải pháp tổng hợp và mô hình thử nghiệm phát triển nuôi trồng thủy sản ven biển ứng phó và giảm nhẹ biến đổikhí hậu", giao cho Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản thực hiện, chi tiếtnhư sau:

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Đánh giá tác động của BĐKH đến hệ thống cơ sở hạ tầng, diện tích, năng sut, sn lượng nuôi trồng thủy sn ven biển (chọn con tôm làm đại diện đểđánh giá sâu) tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh:

a) Nghiên cứu tổng quan về các phươngpháp đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản và các giảipháp ứng phó trên thế giới và Việt Nam:

- Các phương pháp đánh giá tác động ca biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản;

- Các kết quả nghiên cứu về tác độngcủa biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản;

- Các giải pháp ứng phó đã được đềxuất và áp dụng;

b) Đánh giá hiện trạng và các địnhhướng quy hoạch phát triển nuôi tôm nước lợ ven biển trên quan điểm ứng phó vớibiến đổi khí hậu trên toàn quốc và tại vùng nghiên cứu:

- Tổng quan, đánh giá hiện trạng vàcác định hướng quy hoạch phát triển nuôi tôm nước lợ ven biển trên toàn quốc;

- Đánh giá hiện trạng nuôi tôm nướclợ ven biển tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh.

c) Lựa chọn phương pháp đánh giá tácđộng của biến đổi khí hậu đến hệ thống cơ sở hạ tầng, diện tích, năng suất, sảnlượng nuôi tôm nước lợ ven biển:

- Lựa chọn mô hình ứng dụng GIS trongđánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống cơ sở hạ tầng và diện tíchnuôi tôm nước lợ;

- Lựa chọn mô hình hàm sản xuất và ápdụng các công cụ kinh tế lượng để lượng hóa ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đếnnăng suất và sản lượng nuôi tôm nước lợ.

d) Đánh giá tác động của biến đổi khíhậu đến hệ thống cơ sở hạ tng và diện tích nuôi tôm nướclợ ven biển tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh:

- Đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sởhạ tầng và hiện trạng diện tích;

- Đánh giá tác động của biến đổi khíhậu đến cơ sở hạ tng và diện tích (khả năng mở rộng và thuhẹp) nuôi tôm nước lợ ven biển.

e) Đánh giá tác động của biến đổi khíhậu đến năng suất và sản lượng nuôi tôm nước lợ ven bintại 2 tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh:

- Đánh giá hiện trạng về năng suất vàsản lượng nuôi tôm nước lợ ven biển;

- Đánh giá tác động của biến đổi khíhậu đến năng suất và sản lượng nuôi tôm thâm canh và nuôi tôm quảng canh cảitiến.

2. Thử nghiệm áp dụng cácgiải pháp tổng hợp cho 04 mô hình nuôi tôm thâm canh và nuôi tôm quảng canh cảitiến ứng phó với biếnđổi khí hậu ở 2 cấp độ trang trại và cộng đồng, gồm:

a) Xây dựng tiêu chí lựa chọn xâydựng mô hình;

b) Khảo sát thực địa, lựa chọn địađiểm thử nghiệm mô hình.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬTTHỰC HIỆN:

- Phương pháp kế thừa: kế thừa tàiliệu và các nghiên cứu liên quan trong và ngoài nước về nuôi trồng thủy sản vàBĐKH có liên quan đến cơ sở khoa học, chính sách và chương trình ứng phó, kinhnghim của các quốc gia tương đồng về ứng phó BĐKH.

- Phương pháp nghiên cứu chuyên đề.

- Phương pháp chuyên gia: Tham vấncác chuyên gia thông qua trao đổi thông tin

- Phương pháp đánh giá có sự tham gia(PRA): Tham vấn hộ nuôi, cán bộ địa phương và cộng đồng thông qua thảo luậnnhóm.

III. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

TT

Nội dung/hoạt động

Thi gian

I

Xây dựng đề cương

5-6/2013

1

Xây dựng đề cương tổng quát

2

Xây dựng đề cương chi tiết

II

Nội dung: Đánh giá tác động của BĐKH đến hệ thống cơ sở hạ tầng, diện tích, năng suất, sản lượng nuôi trồng thủy sản ven biển (chọn con tôm làm đại diện để đánh giá sâu) tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh

7-12/2013

1

Nghiên cứu tng quan về các phương pháp đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản và các giải pháp ứng phó trên thế giới và Việt Nam

2

Đánh giá hiện trạng và các định hướng quy hoạch phát triển nuôi tôm nước lợ ven biển trên quan điểm ứng phó với biến đổi khí hậu trên toàn quốc và tại vùng nghiên cứu

3

Lựa chọn phương pháp đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống cơ sở hạ tầng, diện tích, năng suất, sản lượng nuôi tôm nước lợ ven biển

4

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống cơ sở hạ tầng và diện tích nuôi tôm nước lợ ven biển tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh

5

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến năng suất và sản lượng nuôi tôm nước lợ ven biển tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh

III.

Nội dung: Thử nghiệm áp dụng các giải pháp tổng hợp cho 04 mô hình nuôi tôm thâm canh và nuôi tôm qung canh cải tiến ứng phó với biến đổi khí hậu ở 2 cấp độ trang trại và cộng đồng

7-12/2013

1

Xây dựng tiêu chí lựa chọn xây dựng mô hình

2

Khảo sát thực địa, lựa chọn địa điểm thử nghiệm mô hình

IV. SẢN PHM NĂM 2013:

TT

Tên sản phẩm

Ghi chú

Sản phm trung gian:

1

Báo cáo Đánh giá tác động của BĐKH đến nuôi trồng thủy sản ven biển tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh

Các sản phẩm trung gian phải đủ cơ sở để xây dựng các sản phẩm chính của nhiệm vụ

2

Báo cáo Lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình

3

Báo cáo tổng hợp thực hiện nhiệm vụ năm 2013

V. Kinh phí: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)

Điều 2. Căncứ quyết định này Thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thựchiện và báo cáo Bộ kết quả thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. ChánhVăn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính,Thủ trưởng đơn vị và cá nhân được giao tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ trưởng (để b/c);
-
TT Hoàng Văn Thng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG





Đ
inh Vũ Thanh