BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Số: 1118/QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành các mẫu văn bản thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường

_________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HOC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra ngày 01/4/1990;

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995;

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/5/1992 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 226/CP ngày 26/4/1996 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường;

Để thống nhất việc sử dụng các mẫu văn bản khi thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường trong các tổ chức thanh tra Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

Theo đề nghị của các ông Chánh Thanh tra Bộ và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành các mẫu văn bản:

01- Quyết định Thanhtra về bảo vệ môi trường.

02- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường.

03- Quyết định trả lại tang vật, phương tiện công vụ vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường.

04- Quyết định chuyển hồ sơ vi phạm hành chính cho cơ quan điều tra.

05- quyết định áp dụng các biện pháp cưôững chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bảo vệ môi trường.

06- quyết định trả lại giấy phép về môi trường.

07- Biên bản thanh tra về bảo vệ môi trường.

08- Biên bản vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường.

09- Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện, công cụ vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường.

10- Biên bản tiêu huỷ tang vật vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường.

11- Biên bản trả lại tang vật, phương tiện, công cụ vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường.

12- Biên bản bàn giao tang vật, phương tiện, công cụ vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường.

13- Biên bản bàn giao hồ sơ vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường sang cơ quan điều tra.

Điều 2: Các mẫu văn bản nói ở Điều 1 áp dụng thống nhất trong các tổ chức thanh tra khoa học công nghệ và môi trường các cấp và thay thế những mẫu văn bản trước đây đã sử dụng.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các ông chánh thanh tra Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, chánh văn phòng bộ, thủ trưởng các tổ chức thanh tra khoa học, công nghệ và môi trường các cấp, thanh tra cục môi trường, các thanh tra viên chuyên nghành khoa học, công nghệ và môi trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Chu Tuấn Nhạ