ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 112/2004/QĐ-UB

Đà Lạt, ngày 02 tháng 7 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUYĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ CÔNGNGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2003/TTLB-BCN-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2003 của Bộ Công nghiệp và BộNội vụ, v/v quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của cơ quan quản lý nhà nước về Công nghiệp ở địa phương;

- Xét đề nghị tại Tờ trình số 165/TT-CN ngày 17/5/2004 của Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, v/vquy định chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở Công nghiệp tỉnhLâm Đồng;

- Theo đề nghị của ông Giám đốc Sở Nộivụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết địnhnày ”Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Tổ chức bộ máy củaSở Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lựckể từ ngày ký.

Các ông : Chánh Văn phòng HĐND và UBNDtỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng;Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các Huyện,Thị xã Bảo Lộcvà Thành phố Đà Lạt căn cứ quyết định thi hành./.

TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG
( Ban hành kèm theo Quyết định số 112/2004/ QĐ-UB ngày 02/7 /2004 củaUỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng )

Chương I

VỊ TRÍ - CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN

Điều 1: Vị trí và chức năng của SởCông nghiệp.

Sở Công nghiệp là cơ quan chuyên môn thuộcUBND tỉnh, chịu sự quản lý toàn diện và trực tiếp của UBND tỉnh,đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn,nghiệp vụ của Bộ Công nghiệp.

Sở Công nghiệp giúp UBND tỉnh thực hiệnchức năng quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, baogồm các ngành : Cơ khí, luyện kim, hoá chất (Bao gồm cả hoá dược),điện, khai thác khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp tiêudùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế biến khác; Quản lý nhànước các dịch vụ công thuộc ngành công nghiệp trên địa bàn theo quyđịnh của pháp luật .

Điều 2: Sở Công nghiệp có nhiệm vụ :

1- Trình UBND tỉnh ban hành các quyếtđịnh, Chỉ thị về quản lý các hoạt động công nghiệp, tiểu thủ côngnghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2- Trình Bộ Công nghiệp thoả thuận để UBNDtỉnh phê duyệt quy hoạch, phát triển công nghiệp của Tỉnh phù hợpvới quy hoạch phát triển công nghiệp cả nước, quy hoạch phát triểncông nghiệp theo vùng lãnh thổ và quy hoạch phát triển kinh tế - xãhội của tỉnh nhà.

3- Giúp UBND tỉnh tổ chức, chỉ đạo, hướngdẫn và kiểm tra thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch,kế hoạch phát triển công nghiệp đã được phê duyệt ; Tuyên truyền, phổbiến, giáo dục pháp luật và thông tin về các hoạt động công nghiệp,tiểu thủ công nghiệp ở địa phương.

4- Về quản lý cơ khí, luyện kim và hoáchất:

a/ Tổ chức, chỉ đạo việc phát triển cácsản phẩm cơ khí, cơ - điện tử, điện tử công nghiệp trọng điểm trênđịa bàn Tỉnh.

b/ Hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chínhsách của Nhà nước, Bộ Công nghiệp về hỗ trợ phát triển ngành cơkhí, luyện kim, hoá chất và các sản phẩm cơ khí, cơ - điện tử trọngđiểm trên địa bàn Tỉnh.

5- Về quản lý công nghiệp tiêu dùng, côngnghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác:

a/ Hướng dẫn thực hiện các quy hoạch, kếhoạch phát triển công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và côngnghiệp chế biến khác trên địa bàn; Chủ trì phối hợp với các Sởliên quan xây dựng quy hoạch tổng thể và chi tiết các cơ sở chế biến,vùng nguyên liệu của từng ngành phù hợp với quy hoạch phát triểnkinh tế – xã hội của tỉnh để trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh phê duyệt.

b/ Trình UBND tỉnh phê duyệt chương trình,dự án phát triển ngành công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩmvà công nghiệp chế biến khác phù hợp với quy hoạch phát triển cơ sởchế biến và vùng nguyên liệu.

6- Về quản lý điện năng:

a/ Trình UBND tỉnh ban hành các quy địnhvề quản lý điện nông thôn ; Tổ chức thực hiện các quy định về bảovệ hành lang an toàn lưới điện cao áp và bảo vệ các công trình điệnkhác trên địa bàn Tỉnh.

b/ Xây dựng quy hoạch phát triển điện lựctrên địa bàn tỉnh để UBND tỉnh thống nhất trình Bộ công nghiệp phêduyệt; Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện sau khi được phê duyệt.

c/ Xây dựng quy hoạch điện cấp Huyện trìnhUBND tỉnh phê duyệt; Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi đượcphê duyệt.

d/ Xây dựng kế hoạch đầu tư các công trìnhđiện theo phân cấp để Sở Kế hoạch đầu tư xem xét trình UBND tỉnh phêduyệt.

e/ Chủ trì phối hợp với các cơ quan cóliên quan trình UBND tỉnh phương án giá điện trên địa bàn theo khunggiá của Chính phủ.

g/ Thẩm định trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh phêduyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán hoặc thẩm định phê duyệtthiết kế kỹ thuật, tổng dự toán các dự án đầu tư công trình điệntheo phân cấp.

h/ Phối hợp với các cơ quan có liên quanxây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cánbộ, công nhân kỹ thuật thuộc các tổ chức tham gia quản lý điện nôngthôn

i/ Được UBND tỉnh ủy quyền cấp, điềuchỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.

k/ Thực hiện chức năng thanh tra, kiểm trachuyên ngành điện theo quy định của pháp luật.

l/ Thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhànước về điện khác do Bộ Công Nghiệp và UBND tỉnh giao.

7- Về quản lý vật liệu nổ công nghiệp :

a/ Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạmpháp luật về cung ứng bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổcông nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

b/ Thẩm định trình UBND tỉnh cấp, điềuchỉnh, thu hồi, gia hạn giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

c/ Chủ trì và phối hợp với các cơ quancó liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các viphạm pháp luật về quản lý, cung ứng, sử dụng, bảo quản vận chuyểnvật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

8- Về quản lý khai thác khoáng sản:

a/ Trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, kếhoạch phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sảntrên địa bàn Tỉnh.

b/ Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch,kế hoạch về khai thác và chế biến một số khoáng sản chủ yếu củađịa phương trên cơ sở trữ lượng khoáng sản đã được cấp có thẩmquyền phê duyệt; Gắn việc khai thác khoáng sản với việc đầu tư xâydựng cơ sở sản xuất công nghiệp để chế biến ra sản phẩm cuối cùngnhằm mục tiêu phát triển ngành công nghiệp chế biến khoáng sản trongTỉnh.

c/ Xây dựng quy chế hỗ trợ từ nguồn kinhphí khuyến công hàng năm để khuyến khích các nhà đầu tư hợp tác,liên doanh liên kết hoặc tự đầu tư trong các hoạt động khai thác, chếbiến khoáng sản, ứng dụng công nghệ thiết bị tiên tiến nhằm sảnxuất ra các sản phẩm có giá trị công nghiệp cao trên địa bàn Tỉnh.

d/ Nghiên cứu đề xuất kế hoạch khai thác,chế biến theo quy mô công nghiệp gắn với việc hoàn nguyên môi trườngđối với các khoáng sản kim loại, kim loại quý tại những khu vực cóđiều kiện cho phép tổ chức khai thác mà không ảnh hưởng đến môitrường, đến tài nguyên rừng và an ninh trật tự địa phương.

e/ Trình UBND tỉnh phê duyệt thiết kế kỹthuật khai thác mỏ.

g/ Trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đóngcửa mỏ.

h/ Kiểm tra an toàn khaithác mỏ.

i/ Thanh tra, kiểm tra hoạtđộng khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp khai thác khoángsản trên địa bàn Tỉnh theo quy định của pháp luật.

k/ Phối hợp với các cơ quancó liên quan xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệpvụ cho cán bộ điều hành mỏ và công nhân kỹ thuật nổ mìn.

9- Về hoạt động khuyến công:

a/ Trình UBND tỉnh phê duyệtcác chương trình, kế hoạch khuyến công trong các ngành công nghiệp,tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; Hướng dẫn tổ chức triển khai thựchiện sau khi được phê duyệt.

b/ Căn cứ tình hình pháttriển kinh tế - xã hội và yêu cầu công tác khuyến công của từng thờikỳ, trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục các ngành, nghề công nghiệpđược hỗ trợ từ Quỹ khuyến công của tỉnh cho các đối tượng thuộcmọi thành phần kinh tế trong các ngành công nghiệp, tiểu thủ côngnghiệp của địa phương.

c/ Trình UBND tỉnh phê duyệtkế hoạch sử dụng quỹ khuyến công của Tỉnh; Xét duyệt, cấp và quyếttoán quỹ khuyến công theo quy định của UBND tỉnh.

10- Về quản lý các khu,cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và kinh tế tập thể :

a/ Giúp UBND tỉnh chỉ đạophát triển các khu, cụm, điểm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vớinhững ngành, nghề phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp vàquy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Tổ chức quản lý quyhoạch, đầu tư, phát triển và hoạt động của các cụm, điểm công nghiệptrên địa bàn Tỉnh.

b/ Chủ trì và phối hợpvới các Sở, Ban, Ngành có liên quan trình UBND tỉnh ban hành các quyđịnh để thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước về ưu đãiđầu tư, đất đai, tài chính, khoa học - công nghệ và bảo vệ môi trườngcó liên quan đến xây dựng cơ sở kỹ thuật hạ tầng, di chuyển doanhnghiệp, xây dựng mới khu, cụm, điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệptrên địa bàn Tỉnh.

c/ Hướng dẫn các tổ chức,cá nhân thuộc các thành phần kinh tế lập dự án đầu tư phát triểnsản xuất công nghiệp trên địa bàn phù hợp với quy hoạch công nghiệpcủa Tỉnh.

d/ Tổ chức, hướng dẫn đàotạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề truyền thống; Tổ chức cáchoạt động trao đổi kinh nghiệm, tham quan khảo sát, liên doanh, liênkết, hợp tác kinh tế và tham gia các hội nghề nghiệp.

e/ Hướng dẫn phát triểnkinh tế tập thể, mô hình tổ chức và hoạt động của các hợp tác xãcông nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; Phân loại các hợp tác xã và đềxuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho phát triển kinh tế tập thể;Xây dựng và phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới.

11- Tham gia thẩm định hoặcthẩm định các dự án đầu tư trong ngành công nghiệp của địa phươngtheo quy định của pháp luật; Chủ trì phối hợp với các cơ quan cóliên quan hướng dẫn, kiểm tra hoạt động sản suất – kinh doanh thuộccác ngành công nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

12- Đề xuất những cơ chế,chính sách ưu đãi riêng phù hợp với điều kiện của địa phương để thuhút đầu tư trong và ngoài nước vào phát triển công nghiệp trên địabàn Tỉnh.

13- Hướng dẫn và kiểm traviệc thực hiện các quy định về kỹ thuật an toàn đối với các thiếtbị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong cácngành công nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

14- Thực hiện hợp tác quốctế trong lĩnh vực công nghiệp được UBND tỉnh giao.

15- Tổ chức nghiên cứu, ứngdụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong hoạt động công nghiệp;Hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn kỹthuật, quy phạm kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, chất lượngsản phẩm công nghiệp; Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, cung cấp tưliệu về công nghệ theo quy định của pháp luật.

16- Chỉ đạo và tổ chứccác hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực công nghiệp theo quy địnhcủa pháp luật ; Quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chứcsự nghiệp trực thuộc Sở.

17- Giúp UBND tỉnh quản lýNhà nước đối với các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn theo quyđịnh của Pháp luật.

18- Giúp UBND tỉnh chỉ đạo,hướng dẫn UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện nhiệmvụ quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địabàn Tỉnh.

19- Tổng hợp, thống kê tìnhhình hoạt động công nghiệp của các loại hình thành phần kinh tếhoạt động công nghiệp trên địa bàn (Bao gồm cả hoạt động công nghiệptrong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế mở, khu công nghệcao và công nghiệp ngoài quốc doanh) theo quy định của Bộ Công nghiệpvà của UBND tỉnh.

20- Giúp UBND tỉnh quản lýnhà nước các hoạt động của hội và tổ chức phi Chính phủ thuộclĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn theo quy địnhcủa pháp luật.

21- Thanh tra, kiểm tra vàxử lý các vi phạm về hoạt động công nghiệp trên địa bàn theo quyđịnh của pháp luật.

22- Thực hiện báo cáo địnhkỳ và báo cáo đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ với Uỷ banNhân dân tỉnh và Bộ Công nghiệp.

23- Quản lý tổ chức bộmáy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chếđộ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức,viênchức thuộc phạm vi quản lý; Bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ,công chức, viên chức Nhà nước thuộc thẩm quyền; Hướng dẫn việc thựchiện quy định chức danh, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, nghiệp vụ trongcác ngành công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Công nghiệp.

24- Quản lý tài chính, tàisản của Sở Công nghiệp theo quy định của pháp luật và phân cấp củaUỷ ban Nhân dân tỉnh.

25- Thực hiện các nhiệm vụkhác theo sự phân công của ủy ban nhân tỉnh.

Điều 3: Sở Công nghiệp cóquyền hạn:

1- Được ban hành các vănbản hướng dẫn thực hiện chủ trương, chính sách, quy định của Chínhphủ, Bộ Công nghiệp, Uỷ ban Nhân dân tỉnh và thực hiện giám sát,thanh tra, kiểm tra các hoạt động thuộc lĩnh vực công nghiệp đối vớicác cá nhân, tổ chức thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàntỉnh.

2- Được quyền yêu cầu cáccá nhân, tổ chức hoạt động ở lĩnh vực công nghiệp cung cấp thông tin,thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật.

3- Được đề nghị hay quyếtđịnh theo thẩm quyền các chế độ, chính sách đối với Cán bộ- Côngchức của Sở theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộcủa tỉnh.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 4: Tổ chức bộ máycủa Sở Công Nghiệp.

1. Lãnh đạo Sở.

Sở Công nghiệp có Giám đốcSở và từ 1 - 2 Phó Giám đốc Sở giúp việc cho Giám đốc Sở.

2. Các Phòng Ban và tươngđương giúp việc cho Lãnh đạo Sở gồm:

2.1 Văn phòng Sở.

2.2 Thanh tra Sở

2.3 Phòng Kế hoạch và Đầutư.

2.4 Phòng Quản lý Côngnghiệp.

2.5 Phòng Kỹ thuật và Antoàn công nghiệp.

2.6 Phòng Quản lý ĐiệnNăng.

Văn phòng Sở có Chánh Vănphòng và từ 1-2 phó Chánh Văn phòng. Thanh tra Sở có Chánh thanh travà 01 phó chánh thanh tra. Mỗi phòng giúp việc có Trưởng phòng vàtừ 1-2 phó trưởng phòng.

Chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và biên chế cụ thể của từng Phòng và tương đương do Giám Đốc SởCông nghiệp quy định.

3. Các đơn vị sự nghiệptrực thuộc Sở :

Việc thành lập các tổchức sự nghiệp trực thuộc Sở do Giám Đốc Sở Công nghiệp lập đề ánthống nhất với Giám Đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh quyết định.

Chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và tổ chức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc SởCông nghiệp do UBND tỉnh quy định.

Điều 5: Biên chế của Sở Công nghiệp thuộc biên chế quản lý nhànước do UBND tỉnh quyết định giao chỉ tiêu trên cơ sở đề nghị củaGiám Đốc Sở Công nghiệp và Giám đốc Sở nội vụ.

Điều 6: Công tác cán bộ.

1- Giám đốc Sở Công nghiệpdo UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo tiêu chuẩn chức danh do BộTrưởng Bộ công nghiệp ban hành và quy định của Đảng, Nhà nước vềquản lý cán bộ.

2- Việc bổ nhiệm Phó Giámđốc Sở, Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương của Sở Côngnghiệp thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.