ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/2007/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 23 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬPVƯỜN QUỐC GIA PHƯỚC BÌNH, TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 822/QĐ-TTg ngày 08 tháng6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên PhướcBình thành Vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ công văn số 537-CV/TU ngày 08 tháng 5năm 2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập đơn vị sự nghiệp thuộctỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn tại Tờ trình số 02/TTr-SNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2007và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1430/TTr-SNV ngày 22 tháng 5 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Vườn quốc gia PhướcBình, tỉnh Ninh Thuận trên cơ sở nâng cấp Khu bảo tồn thiên nhiên Phước Bình,tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Vườn quốc gia Phước Bình, tỉnhNinh Thuận (sau đây gọi tắt là Vườn quốc gia) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủyban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; có chức năng bảo tồn và phục hồi tài nguyên thiênnhiên; phát triển và bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên của Vườn quốc gia; nghiêncứu khoa học kết hợp mở rộng các hoạt động dịch vụ khoa học, học tập và thamquan du lịch.

Vườn quốc gia có tư cách pháp nhân, có tài khoảnvà con dấu riêng để hoạt động, giao dịch theo quy định của pháp luật; có trụ sởlàm việc đặt tại 2 địa điểm như sau:

1. Trụ sở chính đặt tại xã Phước Bình, huyện BácÁi, tỉnh Ninh Thuận.

2. Văn phòng đại diện đặt tại thành phố PhanRang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Vườn quốc gia hoạt động theo Quychế do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và các quy định pháp luật có liên quan

Điều 4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý Vườn quốc gia.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thủtrưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủtrưởng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh NinhThuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan