HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 112-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 1978

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP VIỆN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT THUỘC TỔNG CỤC HÓA CHẤT

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngChính phủ ngày 14/7/1960;
Căn cứ vào nghị định số 150-CP ngày 19/8/1969 của Hội đồng Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục Hóa chất;
Theo đề nghị của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Hóa chất
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay thành lậpViện thiết kế công nghiệp hóa chất thuộc Tổng cục Hóa chất (thay các Công tythiết kế công nghiệp hóa chất hiện nay).

Điều 2: Viện thiết kếcông nghiệp hóa chất có nhiệm vụ sau đây:

1. Tiến hành nghiên cứu thínghiệm các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật về quá trình công nghệ, thiết bị và máymóc hóa chất nhằm sớm đưa các công trình nghiên cứu ra phục vụ sản xuất, đổimới kỹ thuật trong các nhà máy hóa chất đã xây dựng, từng bước trang bị kỹthuật mới (có trình độ hiện đại tiên tiến) cho toàn bộ ngành công nghiệp hóachất ở nước ta.

2. Thiết kế các xí nghiệp sảnxuất hóa chất và các thiết bị, máy móc trực tiếp phục vụ cho việc xây dựng vàphát triển ngành hóa chất trong cả nước.

3. Nghiên cứu giúp Tổng cục Hóa chấttrong việc xét duyệt, tổ chức xây dựng các công trình và lựa chọn, thiết bị vềhóa chất, v.v… do nước ngoài đảm nhiệm.

4. Tham gia vào việc đào tạo vàbồi dưỡng cán bộ thiết kế của ngành.

Viện thiết kế công nghiệp hóachất hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế và có tư cách pháp nhân.

Điều 3: Viện thiết kếcông nghiệp hóa chất do một Viện trưởng phụ trách và có từ một đến hai Phó việntrưởng giúp việc. Đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục hóa chất quy định cụ thểnhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện; bảo đảm yêu cầu hoạt động có hiệuquả thiết thực.

Điều 4: Đồng chí Tổng cụctrưởng Tổng cục Hóa chất có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 5: Những quy địnhtrước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGLê Thanh Nghị