BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Xét kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo khuôn mẫu cho một số chi tiết ô tô tải” để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016 (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp phối hợp với Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật tổ chức thông báo danh mục nêu tại Điều 1 trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định để các tchức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn.

Giao cho các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ các đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả tuyển chọn.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Giám đốc Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHTH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2016(Kèm theo Quyết định số: 112/Q Đ-BKHCN ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Tên nhiệm vụ

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả

Phương thức tổ chức thực hiện

1

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo khuôn mẫu cho một số chi tiết ô tô tải.

1. Nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo khuôn mẫu dùng trong công nghiệp ô tô.

2. Góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và năng lực cạnh tranh của các nhà sản xuất ô tô Việt Nam.

3. Thiết kế, chế tạo được khuôn mẫu cho một số chi tiết ô tô tải.

1. Quy trình tổng quát về thiết kế công nghệ (công nghệ tạo hình kim loại và công nghệ tạo hình chất dẻo), quy trình chế tạo khuôn mẫu phụ tùng ô tô.

2. 03 Bộ hồ sơ tính toán thiết kế, quy trình công nghệ chế tạo 03 bộ khuôn chính cho 03 chi tiết xe ô tô tải gồm:

- Cùm treo trước ống xả.

- Khung xương nệm ngồi ghế lái.

- Mặt ga lăng.

3. Bộ tài liệu thiết kế hệ thống thiết bị công nghệ đồng bộ sản xuất khuôn mẫu phụ tùng ô tô đáp ứng mục tiêu tng bước tham gia hệ thống cung ứng các linh kiện, phụ tùng trong chuỗi giá trị toàn cầu của công nghiệp ô tô thế giới.

4. 01 Hệ thống thiết bị công nghệ sản xuất khuôn mẫu để chế tạo 03 bộ khuôn trên.

5. Chế tạo được 03 bộ khuôn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau:

Độ bền và tuổi thọ khuôn tối thiểu gia công đạt 10.000 chi tiết trở lên đối với chi tiết kim loại; 500.000 chi tiết trở lên đối với chi tiết nhựa.

- Các chi tiết được sản xuất bởi 03 bộ khuôn trên phải đạt yêu cầu kỹ thuật sau:

* Cùm treo trước ống xả:

+ Bmặt không trầy xước.

+ Dung sai kích thước: ± 0,2mm

+ Chiều cao ba via: 0,5mm

* Khung xương nệm ngồi ghế lái:

+ Bmặt không trầy xước, lắp ráp dễ dàng trên xe.

+ Dung sai kích thước: ± 0,2mm

+ Chiều cao ba via: 0,2mm

* Mặt ga lăng:

+ Độ cong vênh: 0,3/100mm

+ Chiều cao ba via: 0,2mm

+ Bmặt bóng, không trầy xước.

6. Các chi tiết được chế tạo có chất lượng tương đương, đủ điều kiện lắp lẫn với sản phẩm ô tô tải cùng loại nhập khẩu của chính hãng từ Hàn Quốc hoặc Nhật Bản.

Tuyển chọn