ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ công tác

giao đất - đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính - cấp giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật đất đai ban hành ngày 14/7/1993 ;

Căn cứ Nghị định số 02 ngày 15/01/1994 của Chính phủ ban hành quy định về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 346/1998/TT-ĐC ngày 16/3/1998 của Tổng cục Trưởng Tổng rục Địa chính hướng dẫn thủ tục đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định 379/1998/QĐ-TCĐC ngày 17/6/1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục địa chính ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Xét đề nghị của Liên ngành Địa chính - Tài chính vật giá - Lao động TBXH tại Tờ trình số 92/TTr-LN ngày 05/5/1999,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ công tác giao đất - đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.

Điều 2. Giao cho Sở Địa chính, Sở Tài chính vật giá, Sở Lao động TBXH có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đặng Quốc Lộng