ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎMỘT SỐ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2010/QĐ-UBND NGÀY 28/7/2010, QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2012/QĐ-UBND NGÀY 23/7/2012 VÀ BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2008/QĐ-UBND NGÀY24/9/2008 CỦA UỶ BAN NHÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đàotạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thựchiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 củaChính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu,sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ nămhọc 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quyđịnh việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhànước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật củaHội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 08 tháng12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp thứ 5 vềviệc hủy bỏ một số nội dung Nghị quyết số 06/2010/NQ .HĐND ngày 02/7/2010, Nghịquyết số 80/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 và bãi bỏ Nghị quyết số 113/2008/NQ-HĐND ngày 26/6/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Hủy bỏ một số nội dung Quy địnhban hành kèm theo Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 28/7/2010 của Ủy ban nhândân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định về mức thu, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chiphí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệthống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015, áp dụngtrên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như sau:

1. Hủy bỏ quy định miễn thu học phí đối với họcsinh là Bí thư đoàn trường, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên trường học, Liênđội trưởng tại gạch đầu dòng thứ 2, khoản 2, Điều 1 Quy định ban hành kèm theoQuyết định số 22/2010/QĐ-UBND .

2. Hủy bỏ quy định giảm 50% học phí đối với trẻem học mẫu giáo và học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên có cha, mẹ thuộcdiện hộ thoát nghèo (còn trong 02 năm kể từ khi xác nhận thoát nghèo); học sinhlà ủy viên Ban chấp hành đoàn trường, thành viên Ủy ban Hội liên hiệp thanhniên trường học, Ủy viên Ban chỉ huy Liên chi đội tại gạch đầu dòng thứ 2, thứ3 khoản 3, Điều 1 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND .

Điều 2.Hủy bỏ một số nội dung Quyết địnhsố 20/2012/QĐ-UBND ngày 23/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việcquy định mức thu, chế độ miễn, giảm, quản lý và sử dụng học phí đối với các cơsở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2011-2012 đến nămhọc 2014-2015 như sau:

1. Hủy bỏ quy định miễn thu học phí đối với họcsinh, sinh viên giữ chức vụ Bí thư đoàn trường, Chủ tịch Hội liên hiệp thanhniên trường học tại khoản 1, Điều 2 Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND .

2. Hủy bỏ quy định giảm 50% học phí đối với họcsinh, sinh viên giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, thành viên Ủyban Hội liên hiệp thanh niên trường học tại khoản 2, Điều 2 Quyết định số20/2012/QĐ-UBND .

Điều 3.Bãi bỏ Quyết định số 39/2008/NQ-HĐND ngày 24/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về quy địnhmức chi hỗ trợ hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hộiđồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Đồng Tháp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- TT/HĐND, TT/UBND tỉnh;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- HĐND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH-NSương.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương