ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1121/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN CẤP XÃ TRÊNĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính quy định về thành lập, giải thể, tổchức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyệntại xã, phường, thị trấn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạchmạng lưới Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồnggiai đoạn 2013 - 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu tổng quát:

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhậnthức và hành động của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân từ cấp xã về côngtác phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán ngườitrên địa bàn.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Tổ chức tuyên truyền, vận độngnâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về hậu quả, tác hại của tệ nạn matúy, mại dâm, HIV/AIDS, mau bán người để chủ động phòng ngừa và góp phần tốgiác, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm.

a) Nâng cao nhận thức, trách nhiệmý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức và công dân trong công tácphòng, chống các loại tệ nạn xã hội; từng bước hạn chế tệ nạn ma túy, mại dâmtrên địa bàn toàn tỉnh.

c) Huy động sức mạnh toàn dân vàocông tác phòng, chống tệ nạn xã hội; tư vấn, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng chongười sau cai nghiện ma túy, người hoạt động mại dâm hoàn lương, nạn nhân bịmua bán trở về địa phương.

d) Hàng năm, giảm từ 20 đến 30% sốngười nghiện ma túy, người hoạt động mại dâm; 100% số đối tượng hòa nhập cộngđồng được tư vấn giúp đỡ, giới thiệu việc làm, ổn định cuộc sống.

II. Giải pháp

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củacấp ủy Đảng và chính quyền các cấp cho công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, gópphần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để thúc đẩy phát triển kinh tế - xãhội của địa phương.

2. Tăng cường tuyên truyền, vận độngnhân dân, tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hộiphòng, chống tệ nạn xã hội.

3. Thành lập một Đội công tác xãhội tình nguyện tại mỗi xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn xã hội với 5đến 10 thành viên và tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho thành viênvề chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tệ nạnxã hội, các kỹ năng tư vấn, tổ chức, tuyên truyền, giáo dục, quản lý, hỗ trợngười nghiện sau cai, người mại dâm hoàn lương, nạn nhân mua bán người, ngườinhiễm HIV hòa nhập cộng đồng.

4. Kinh phí đảm bảo hoạt động củaĐội công tác xã hội tình nguyện và thực hiện chế độ, chính sách đối với thànhviên được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của ngân sách địa phương theoLuật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành có liên quan; nguồn tài trợ,huy động của các tổ chức, cá nhân và nguồn khác theo quy định của pháp luật.

III. Lộ trình thực hiện

1. Giai đoạn 2013 - 2015: Khôi phụclại hoạt động 10 đội và thành lập mới 26 đội, cụ thể:

a) Năm 2013: Khôi phục lại hoạtđộng 10 Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã đã thành lập theo Thông tư liêntịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBTƯMTTQVN ngày 18 tháng 12 năm 2003 của BộLao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổquốc Việt Nam.

b) Năm 2014 và 2015: Mỗi năm thànhlập mới từ 12 - 14 đội để đến cuối năm 2015, đảm bảo đủ các Đội công tác xã hộitình nguyện hoạt động tại 36 xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn xã hội.

2. Giai đoạn 2016 - 2020: Thành lậpmới khoảng 40 Đội công tác xã hội tình nguyện tại các xã, phường, thị trấntrọng điểm về tệ nạn xã hội phát sinh.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động - Thương binh và Xãhội:

a) Căn cứ kết quả khảo sát tìnhhình tệ nạn xã hội hàng năm trên địa bàn tỉnh, chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, SởTài chính nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh số lượng, danhsách các xã, phường, thị trấn trọng điểm về tệ nạn xã hội cần thành lập hoặcgiải thể Đội công tác xã hội tình nguyện.

b) Chủ trì, phối hợp với các banngành liên quan, chỉ đạo cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyệntriển khai các hoạt động: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho thành viên;định kỳ kiểm tra, đánh giá hoạt động của mạng lưới và đề xuất các giải phápnhằm kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội công tác xã hộitình nguyện trên địa bàn tỉnh.

c) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra,đánh giá việc thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và thực hiện chế độ, chínhsách đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện.

d) Định kỳ 06 tháng, 01 năm, báocáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình vàkết quả hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện và báo cáo đột xuất khicó yêu cầu.

2. Ủy ban nhân dân các huyện vàthành phố Bảo Lộc, Đà Lạt:

a) Quyết định thành lập, giải thểĐội công tác xã hội tình nguyện tại các xã phường, thị trấn trọng điểm về tệnạn xã hội trên cơ sở quy hoạch này và đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Chỉ đạo phòng Lao động - Thươngbinh và Xã hội tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động của mạng lưới Đội công tácxã hội tình nguyện tại địa bàn; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệuquả hoạt động và định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh(thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) về kết quả hoạt động của Độicông tác xã hội tình nguyện và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã:

a) Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạchhoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện.

b) Hỗ trợ kinh phí đảm bảo hoạtđộng thường xuyên của Đội và thực hiện chi trả chế độ đối với thành viên củaĐội công tác xã hội tình nguyện theo mức quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

c) Định kỳ 06 tháng, 01 năm, báocáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về kết quả hoạt động của Đội công tác xã hội tìnhnguyện.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ,Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộctỉnh và Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Website VP; TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VX3

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến