ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1122/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 19 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - HÀN QUỐC TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động vàquản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ /CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điềucủa Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghịđịnh số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấpquản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnhBắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tạiCông văn số 579/SNV-TCBM &BC ngày 11/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lậpHội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Hội Hữu nghị ViệtNam - Hàn Quốc tỉnh Bắc Giang là tổ chức xã hội; hoạt động theo Điều lệ Hội Hữunghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và theo quyđịnh hiện hành của Nhà nước; được sử dụng con dấu và mở tài khoản theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 3. Thủ trưởng các cơquan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh; các cơ quan,đơn vị có liên quan và Trưởng Ban vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam -Hàn Quốc tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (Sở Nội vụ 05b);
- Lưu: VT, NC.
Bản điện tử:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, VX, TH.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải