ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1123/QĐ-UBND

Huế, ngày 11 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRUNG TÂM TRỢGIÚP PHÁP LÝ CỦA NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtTrợ giúp pháp lý năm 2006;

Căn cứ Nghịđịnh số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

Theo đềnghị của Giám đốc Sở Tư pháp Tờ trình số 48/STP-TGPL ngày 05 tháng 4 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Đổi tên Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nướctỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập theo Quyết định số 424/1998/QĐ-UBND ngày12/3/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh thành Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nướctỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tâm trợ giúppháp lý Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp,có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở và tài khoản để hoạt động.

Về tổ chức bộ máy,chức năng, nhiệm vụ và các quy định khác của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhànước tỉnh thực hiện theo Điều 47 của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Trợ giúp pháp lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc SởTư pháp; Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở,ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phốHuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Lý