UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 19-CTr/TU thực hiện

Nghị quyết 21-NQ/TW về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế định hướng

xã hội chủ nghĩa

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 16/11/2003;

Căn cứ Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 07/7/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) “Về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa”;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 14/KHĐT-TH ngày 05/01/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 07/7/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) “Về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện, định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này và hàng năm gửi báo cáo tình hình thực hiện và những khó khăn vướng mắc về Ủy ban nhân dân thành phố vào cuối năm để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Dương Anh Điền