THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1124/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO TỈNH NGHỆ AN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Nghệ An tại văn bản số 4157/UBND-VX ngày 20 tháng 6 năm 2013, ý kiến củaBộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 2423/LĐTBXH-BTXH ngày 04tháng 7 năm 2013, Bộ Tài chính tại văn bản số 8707/BTC-NSNN ngày 04 tháng 7 năm2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuấtcấp (không thu tiền) 1.220 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Nghệ An đểcứu đói nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2013.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An sửdụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng cho nhân dân cứuđói.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tàichính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh