ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1127/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 04 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI ĐIỀU DƯỠNG TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Căncứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiếtthi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổchức, hoạt động và quản lý Hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số45/2010/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờtrình số 266/TTr-SNV ngày 12/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chophépthành lập Hội Điều dưỡng tỉnh Hưng Yên.

Hội Điều dưỡngtỉnh Hưng Yên là tổ chức xã hội nghề tập hợp các tổ chức, cá nhân trong tỉnhhoạt động trong lĩnh vực thuộc chuyên ngành điều dưỡng và các ngành có liênquan nhằm mục đích phát triển ngành điều dưỡng qua việc đẩy mạnh nghiên cứu,đào tạo cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên và tham gia đàotạo, phổ biến, ứng dụng và phát triển các kỹ thuật và dịch vụ điều dưỡng phụcvụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, hòa nhập với điều dưỡng củacác tỉnh bạn, các nước trong khu vực và thế giới.

HộiĐiều dưỡng tỉnh Hưng Yên được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện; tự quản; dânchủ, bình đẳng; công khai, minh bạch; tự chủ về tài chính; tuân thủ Hiến pháp,pháp luật và Điều lệ Hội.

HộiĐiều dưỡng tỉnh Hưng Yên hoạt động trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực điều dưỡng.Hội chịu sự quản lý nhà nước của Sở Y tế về ngành, lĩnh vực mà Hội hoạt động.

Hộicó tư cách pháp nhân, có con dấu, biểu tượng và tài khoản riêng.

Trụsở của Hội đặt tại Văn phòng Sở Y tế Hưng Yên.

Điều 2. Nhiệm vụvà quyền hạn

1. Nhiệm vụ:

1.1. Tập hợp,đoàn kết, giúp đỡ hội viên trong việc nghiên cứu, học tập, phổ biến và cập nhậtkiến thức, phát huy khả năng sáng tạo và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp.

1.2. Nâng caotrình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên thông qua các hoạt động: tổ chứccác lớp bồi dưỡng chuyên đề, nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo, phổ biếnkinh nghiệm, sinh hoạt câu lạc bộ điều dưỡng, tham quan học tập trong và ngoàinước. Tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên trong các hoạt động cung cấp dịch vụchăm sóc điều dưỡng cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

1.3. Đề xuất,kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Y tế và Hội Điều dưỡng Việt Nam vềcác chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển ngành điều dưỡngtỉnh Hưng Yên. Thực hiện việc tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với cácvấn đề liên quan đến ngành điều dưỡng và chính sách y tế khi có yêu cầu.

1.4. Hợp tác vớitổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật để học tập,trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chuẩn mực chăm sóc, phát triển dịch vụ điềudưỡng nhằm đưa chuyên ngành điều dưỡng tỉnh Hưng Yên nhanh chóng hội nhập vớiđiều dưỡng toàn quốc.

1.5. Bảo vệ danhdự, quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với pháp luật hiện hành.

2. Quyền hạn củahội:

2.1. Đại diện chocác chi hội và hội viên trong các hoạt động có liên quan đến tôn chỉ, mục đích vànhiệm vụ của Hội Điều dưỡng tỉnh Hưng Yên.

2.2. Triển khaicác đề tài nghiên cứu khoa học, cung cấp các hoạt động dịch vụ đối với các tổchức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

2.3. Tổ chức cáclớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề, hội nghị, hội thảo để phổ biến kiến thức,chế độ chính sách liên quan đến nghề nghiệp cho hội viên.

2.4. Hợp tác vớicác tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vựcđiều dưỡng theo quy định của pháp luật.

2.5. Bảo trợ chohội viên triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia đánh giá cáccông trình nghiên cứu khoa học, dự án thuộc lĩnh vực điều dưỡng khi có yêu cầu.

2.6. Được phépxuất bản sách, tài liệu, tạp chí của hội theo quy định của pháp luật.

2.7. Được gây quỹhội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh,dịch vụ của hội theo quy định của pháp luật.

2.8. Được nhậncác nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theoquy định của pháp luật.

2.9. Được thànhlập các Chi hội theo quy định của pháp luật.

2.10. Được gianhập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên và là hội thành viêncủa Hội Điều dưỡng Việt Nam.

2.11.Khen thưởng và đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cánhân hội viên có nhiều thành tích trong công tác chuyên môn và công tác pháttriển Hội.

2.12.Xử lý kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân hội viên vi phạm Điều lệ hội.

2.13.Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

Điều 3. Cơ cấu, tổ chức

Hội Điềudưỡng tỉnh Hưng Yên gồm:

- Đại hội toàn thể;

- Ban Chấp hành Hội;

- Ban Thường trực Hội gồm: Chủ tịchvà các Phó Chủ tịch;

Đại hội toàn thể được tổ chức 05 nămmột lần, có nhiệm vụ thông qua báo cáo công tác nhiệm kỳ, thảo luận và quyếtđịnh phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ tới; sửa đổi quy chế, bầuBan Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Điều 4. Kinh phí hoạt động

Về tài chính hoạtđộng của Hội Điều dưỡng tỉnh Hưng Yên theo chế độ tự chủ.

Nguồn thu của Hộigồm: Hội phí và các khoản thu hợp pháp khác.

Các khoản chi củaHội gồm: Chi thực hiện các hoạt động của Hội, cơ quan thường trực của Hội, thiđua khen thưởng, mua sắm, sửa chữa tài sản, ủng hộ từ thiện theo quy định củapháp luật.

Các khoản thu, chi của Hội do BanChấp hành Hội quyết định trên cơ sở đúng với các nguyên tắc tài chính hiện hànhcủa Nhà nước và phải báo cáo công khai trước Ban Chấp hành và Đại hội toàn thể.

Điều 5. Hội Điều dưỡngtỉnh Hưng Yên chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh Hưng Yên, các sở,ngành thuộc lĩnh vực Hội hoạt động. Có nhiệm vụ thực hiện Điều lệ đã được cơquan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật.

Điều 6. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giámđốc các sở, ngành: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế; Thủ trưởng cáccơ quan liên quan; Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh Hưng Yên căn cứ quyết định thihành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Khắc Hào