UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1127/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 30 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌCHƯNG THỊNH, HUYỆN TRẤN YÊN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2013

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊNBÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 10 năm2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhậntrường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

Theo đề nghị của Hội đồng xét đề nghị công nhận trường đạtchuẩn quốc gia tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 69/TTr-HĐ ngày 29 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Trường Tiểu học Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên đạt chuẩn quốc giamức độ 1, năm 2013.

Điều 2. Trường Tiểu học Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên có trách nhiệm duy trì, củngcố và tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện trong những năm tiếp theo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Trấn Yên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyệnTrấn Yên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên căn cứ Quyếtđịnh thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách văn xã UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Phòng CNTT-Công báo;
- Lưu: VT, XV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Chinh