THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước và sản xuất, kinh doanh muối

cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Thương mại chuyển giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm vụ quản lý Nhà nước về sản xuất, kinh doanh muối.

Bộ Thương mại bàn giao Tổng công ty muối Việt Nam (bao gồm toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất, lao động) cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp quản lý.

Bộ Thương mại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ tổ chức việc bàn giao nhanh, gọn và không làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh muối.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty muối Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổng công ty muối Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng