MOÄT SOÁ CHÆ TIEÂU KINH TEÁ – XAƠ HOÄI CHUÛ YEÁU NAÊM 2006

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1128/Q Đ-UBND

Bạc Liêu, ngày 31 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI,BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦASỞ Y TẾ TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/N Đ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủvề kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghịcủa Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trìnhsố 84/TTr-SYT ngày 24 tháng 5 năm 2013 và Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theoQuyết định này 37 (ba mươi bảy) thủtục hành chính được sửa đổi, bổsung thuộc phạm vi giải quyết của Sở Ytế.

Điều 2. Giao Sở Y tếtổ chức thực hiện theo phạm vi, chứcnăng; thông báo 37 thủ tục hành chính đượcsửa đổi, bổ sung đến sở, ngành có liênquan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giámđốc SởY tế và cácđơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thanh Dũng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1128/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu