BỘ XÂY DỰNG

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1129/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂYDỰNG CÔNG TRÌNH-PHẦN SỬA CHỮA.

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chínhphủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chínhphủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 99/2007/NĐ-CP ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Việntrưởng Viện Kinh tế Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình-Phần sửa chữa kèm theoQuyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụngvào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Sở XD, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ XD;
- Lưu VP, Vụ KTXD, Viện KTXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 1129/QĐ-BXD năm 2009 công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần sửa chữa do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành