UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

V việc ban hành quy chế tạm thời gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố hà nội

__________________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 121/2005/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Theo đ nghị của Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tạm thời “Gắn biển công trình” chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Hoàng Ân