ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
*******

Số: 113/2007/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THU LỆ PHÍ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí, Lệ Phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/08/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003 của Chính phủ quy định vềviệc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/03/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ tài chính hướng dẫnthực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫnthực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003 của Chính phủ quy định vềviệc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổsung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềphí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thành phốtrực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND ngày 13/07/2007 của Hội đồng nhân dânThành phố Hà Nội Khóa XIII Kỳ họp thứ 9;
Xét đề nghị của Liên ngành Tài nguyên Môi trường và Nhà đất – Tài chính – Cụcthuế TPHN tại Tờ trình số 2148/LN : TNMTNĐ-TC-CT ngày 24/05/2007 và Liên ngànhCục thuế TPHN – Tài chính – Kho bạc Nhà nước Hà Nội tại Tờ trình số 6906TTrLN/CTHN-STC-KBHN ngày 07/06/2007.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đối tượng nộp lệ phí

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhânkhi được giải quyết các công việc về địa chính tại cơ quan nhà nước có thẩmquyền hoặc tổ chức có liên quan được Nhà nước ủy quyền.

Điều 2. Mức thu lệ phí

Số TT

Các công việc địa chính

Đơn vị tính

Mức thu

Cá nhân, hộ gia đình

Tổ chức

Các quận

Khu vực khác

1

Cấp GCN quyền sử dụng

Đồng/giấy

25.000

10.000

100.000

2

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

Đồng/lần

15.000

5.000

20.000

3

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính:

- Trích lục văn bản

- Trích lục bản đồ

Đồng/văn bản

Đồng/văn bản

10.000

10.000

5.000

5.000

10.000

10.000

4

Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của giấy tờ nhà đất

Đồng/lần

20.000

10.000

20.000

Điều 3. Đơn vị thu lệ phí

Các cơ quan, đơn vị được Nhà nướcgiao hoặc ủy quyền thực hiện giải quyết các công việc về địa chính: Cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất; Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai; Tríchlục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính; Cấp lại, cấp đổi giấychứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của giấy tờ nhà đất.

Đơn vị thu lệ phí có trách nhiệmniêm yết hoặc thông báo công khai tại địa điểm thu lệ phí về tên lệ phí, mức thulệ phí, phương thức thu và cơ quan quy định thu. Khi thu tiền lệ phí phải cấpgiấy chứng từ thu lệ phí cho đối tượng nộp lệ phí theo quy định.

Điều 4. Quản lý, sử dụng tiềnlệ phí thu được

Đơn vị thu lệ phí nộp Ngân sách Nhànước 90% và được để lại 10% trên tổng số lệ phí thu được và phải quản lý, sửdụng số tiền lệ phí được để lại theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006 của Bộ Tài chính.

Điều 5. Chứng từ thu lệ phí

Sử dụng biên lai thu phí, lệ phído Cơ quan thuế phát hành

Điều 6. Xử lý vi phạm

Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lýtheo Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/09/2003 của Chính phủ và Thông tư số06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 của Bộ Tài chính.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thànhphố; Giám đốc các Sở; Tài chính, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất; Kho bạc Nhànước Hà Nội; Cục Thuế thành phố Hà Nội; UBND các quận, huyện; Các tổ chức và cánhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 8;
- TT Thành Ủy, TT HĐND TP (để
- Bộ Tài chính; (báo
- Đ/c CT UBND TP (cáo
- Các đ/c PCT UBND TP;
- CPVP, các Phòng CV;
- Lưu VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển